Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo hospodársky subjekt


Sankcie za neaktuálny zápis v zozname hospodárskych subjektov

V prvom čísle časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax v roku 2021 sme sa zaoberali praktickými postrehmi z aplikačnej praxe súvisiacej so zápisom údajov a oznamovaním ich zmeny pri subjektoch zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov (ďale...

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVO“) vedie niekoľko registrov, resp. zoznamov týkajúcich sa hospodárskych subjektov. Konkrétne ÚVO vedie Zoznam hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), Register osôb so zákazom úča...

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo forme vyššieho overenia (apostily) v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti zahraničných hospodárskych subjektov

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Uchádzači z Českej republiky a ich preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia

Hospodárske subjekty, ktoré majú sídlo v Českej republike, sú pomerne častými záujemcami a uchádzačmi o zákazky verejného obstarávania vyhlásené v podmienkach Slovenskej republiky. Ako je to s preukazovaním ich osobného postavenia v prípade nadlim...

Vymedzenie pojmu "závažné odborné pochybenie" hospodárskeho subjektu podľa smernice 2004/18/ES

Článok 45 ods. 2 prvý pododsek písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.