Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Námietky


Právo uchádzača podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk contra informačný deficit

Tento príspevok sa zaoberá materiálnym rozmerom práva uchádzača podať námietky proti oznámeniu o vyhodnotení ponúk alebo návrhov v kontraste s informačným deficitom uchádzača vo svetle právnej úpravy a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstaráv...

Námietky proti inému úkonu verejného obstarávateľa

Ohliadka miesta realizácie zákazky, uskutočnená za prítomnosti navrhovateľa, je úkonom verejného obstarávateľa v zmysle § 138 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom ob...

Vymedzenie rozsahu oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky

V jednom z predchádzajúcich čísiel časopisu1) sme analyzovali možnosti preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") uchádzačmi2) vo v...

K dokladu preukazujúcemu oprávnenie podpisovať námietky

Neprimeraný formalizmus pri posudzovaní pro­cesných úkonov účastníkov konania a prílišný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do proces­ných úkonov, ktoré nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravod...

Vylúčenie ponuky z verejného obstarávania, lehota na podanie námietok, hmotnoprávny charakter lehoty na podanie námietok

Rozhodujúcou skutočnosťou pre ustanovenie a počítanie lehoty na podanie námietok [§ 138 ods. 5 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov] je deň doručenia Oznámenia o vylúčení ponuky z verejného obstarávan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.