Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020

Koncom roku 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Aktualizoval sa Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na programové obdobie 2...

Verejné obstarávanie - ako nakupovať inovácie

Tento príspevok vznikol na základe diskusie Verejné obstarávanie – ako nakupovať inovácie na medzinárodnom kongrese ITAPA dňa 7. 12. 2020, ktorú pripravoval a moderoval autor.1 „Svetový trend verejného obstarávania sa jednoznačne orientuje na dve ...

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejn...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania - september až november 2020

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu

Podľa aktuálne nastavených pravidiel má právo legislatívnej iniciatívy v oblasti verejného obstarávania úrad vicepremiéra pre legislatívu, ktorý sídli na Úrade vlády SR. Úrad pre verejné obstarávanie toto právo stratil, no aj napriek tomu pripravu...

Predchádzanie vzniku trestnoprávnej zodpovednosti vo verejnom obstarávaní

V prípade pravidiel verejného obstarávania je rovnako ako v iných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky dôležitá otázka zodpovednosti za porušenie pravidiel verejného obstarávania.  Porušenie povinností stanovených pravidlami verejného...

Uchádzači z Českej republiky a ich preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia

Hospodárske subjekty, ktoré majú sídlo v Českej republike, sú pomerne častými záujemcami a uchádzačmi o zákazky verejného obstarávania vyhlásené v podmienkach Slovenskej republiky. Ako je to s preukazovaním ich osobného postavenia v prípade nadlim...

Štatistika o verejnom obstarávaní za rok 2019

Úrad pre verejné obstarávanie už desať rokov na svojej webovej stránke zverejňuje štatistiku verejných obstarávaní.  Tento článok sa bude venovať najmä aktuálnym dátam za rok 2019 a v niektorých prípadoch porovná údaje za posledné tri roky, kedy u...

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania

Tento príspevok poukazuje na dôležitosť správneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá predovšetkým determinuje možnosti voľby postupu verejného obstarávania zákazky, identifikuje priame právne aj faktické dôsledky tohto inštitútu pre ...

Aktuálne novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca apríla 2020

Metodické pravidlá pre oblasť eurofondového verejného obstarávania v programovom období 2014 – 2020 sa na centrálnej úrovni aktualizujú ku koncu apríla a ku koncu októbra. Do 30 pracovných dní od ich účinnosti sú riadiace orgány zodpovedné za oper...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.