Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Zmena skupiny dodávateľov po predložení ponuky

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje účasť na verejnom obstarávaní nielen individuálnym fyzickým a právnickým osobám ako záujemcom alebo uchádzačom, ale aj tzv...

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto doku...

Problematika zániku nárokov v prípade ich neuplatnenia v súlade s procedúrou podľa článku 20.1 Pravidiel FIDIC

Tento príspevok nadväzuje na článok s názvom „Verejné obstarávanie a FIDIC –   úvod do problematiky“ publikovaný v čísle 2/2021, ktorý predostrel úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej len „Pravidlá FIDIC“), v...

Dokumenty vydané Európskou komisiou v oblasti verejného obstarávania

Európska komisia vydala v roku 2021 niekoľko zaujímavých dokumentov k verejnému obstarávaniu.

Dôsledky vyčerpania maximálneho množstva a/alebo hodnoty predmetu dodania v zmysle rámcovej dohody

Rámcové dohody sú mimoriadne významným prostriedkom verejných nákupov, prostredníctvom kumulácie kúpnej sily, čo má za dôsledok okrem pozitívnych vplyvov na nákupné ceny aj negatívne vplyvy na hospodársku súťaž. Tieto negatívne vplyvy najmä v obla...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Nová jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondového verejného obstarávania

Systém riadenia EŠIF (verzia 10) predstavil zámer Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) pripraviť jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcu proces a kontrolu verejného obstarávania a obstarávania v záujme zavedenia jedn...

Požiadavky na výpočtovú techniku určené prostredníctvom benchmarku, ktorého skóre sa môže v priebehu verejného obstarávania zmeniť

Výpočtovú techniku obstaráva s určitou pravidelnosťou každý verejný obstarávateľ a pokiaľ ide o väčšiu organizáciu, ktorá pri riešení tejto potreby prekročí finančný limit zákazky s nízkou hodnotou a nemôže napríklad notebooky nakúpiť cez webový p...

Pojem "skutočná šanca" podľa navrhovanej právnej úpravy - zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

V tomto článku si kladieme za cieľ nadviazať na náš predchádzajúci príspevok, v ktorom sme sa venovali zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní podľa navrhovanej právnej úpravy, ktorou je zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zm...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.