Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10297-2021, zmena zmluvy, ktorá vyplynula z okolnosti, ktorú verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol predvídať (nárast cien komodít v stavebníctva, potreba vykonania pyrotechnického prieskumu)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10297-5000/2021 (10315-5000/2021)
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.09.2021
Listom zo dňa 13.08.2021 a 16.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadostiach ste sa na nás obrátili v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou pre verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., kde bol ako zhotoviteľ vybraný „Združenie R3HTA", zastúpené vedúcim členom združenia - spoločnosťou HOCHTIEF SK s. r. o.. V žiadostiach uvádzate, že stanovený dátum na predkladanie ponúk bol dňa 06.03.2018 a lehota viazanosti ponúk bola určená do 30.09.2018. K podpisu zmluvy o dielo došlo dňa 25.02.2021 a zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.02.2021.
V žiadosti zo dňa 13.08.2021 poukazujete na skutočnosť, že počas stavby sa vyskytli objektívne skutočnosti, v súvislosti s dopadom šírenia ochorenia COVID-19 a legislatívnymi opatreniami. Poukazujete na zvýšenie cien stavebných materiálov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.
Globálne ceny stavebných materiálov stúpli v takej miere, že dodávatelia zhotoviteľa odmietajú dodávať materiály nevyhnutné k realizácii diela; ceny ocele stúpli oproti cenám uvažovaným v ponuke predloženej v rámci verejného obstarávania minimálne o 55%. Podľa aktuálneho vývoja cien a dostupnosti niektorých stavebných materiálov nie je možné vylúčiť úplnú nedostupnosť niektorých stavebných materiálov a s tým spojenú nevyhnutnosť prerušenia vykonávania Diela. V žiadosti uvádzate, že pandémia COVID-19 a jej priame aj nepriame dôsledky na zvýšenie cien predstavujú jedinečnú udalosť, ktorú nikto neočakával a počas celého jej trvania nikto nedokázal predpokladať jej následky. Ide o okolnosti takej povahy, ktoré nemohol zhotoviteľ ani objednávateľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky diela, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predpokladanou hodnotou.
Uvádzate, že je zrejmé, že všetky vstupy zhotoviteľa potrebné pre realizáciu diela vzrástli od času kalkulácie a prípravy ponuky v nezanedbateľnej miere. Ide pritom o skutočné, zhotoviteľom vynakladané náklady na zhotovenie diela; bremeno zvyšovania cien tak znáša zhotoviteľ, pričom toto riziko nie je žiadnym spôsobom primerane kompenzované a priamo ohrozuje realizáciu diela.
V žiadosti poukazujete na materiál zverejnený Európskou komisiou o Zmene prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19 a aj na úradom vydané metodické usmernenia, metodické usmernenie č. 7793-5000/2021 a č. 8819-5000/2021.
V žiadosti opisujte, že obstarávateľ nemohol v čase koncipovania zmluvy do pripravovaného verejného obstarávania zohľadniť skutočnosť, že v budúcnosti môžu nastať okolnosti opodstatňujúce jej zmenu -
in concreto
v danom prípade celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 a jej ďalekosiahle dôsledky na celkovú svetovú ekonomiku ako aj správanie subjektov v rámci trhu. Z uvedených okolností je pritom zrejmé, že práve pandémia prispela podstatnou mierou k destabilizácii trhu so stavebnými materiálmi, zmene obvyklého správania subjektov na trhu, ako aj nedostatku materiálov na trhu z dôvodu prudkých zmien dopytu a ponuky a najmä spôsobenia zásadného rozdielu medzi dopytom a ponukou na trhu, vrátane zmien objemu produkcie týchto materiálov. Zmena ponuky na trhu pritom vyplýva práve z nedostatku výrobných a logistických kapacít, spôsobených ned
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve