Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2023

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
6/2023

Povinné použitie súťaže návrhov pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania

JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o. JUDr. Miroslava Mikle, PanGen s.r.o.

Článok sa venuje novej špecifickej povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov používať pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania na stavby fin...

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Mgr. Eva Siminská

Inštitúcie EÚ využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru aj na stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného t...

Použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. Mgr. Jakub Michalica

V tomto príspevku sa autori venujú priamemu rokovaciemu konaniu ako postupu vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl...

Obsah vydania

Vydáva

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2023
Odborný dvojmesačník; ročník X.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka:
Mgr. Zuzana Aštary

Odborný garant:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočníme písomne vždy v mesiaci október.
Ročné predplatné je 129 € vrátane DPH (21,50 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Verejné obstarávanie – právo a praxna www.vovpraxi.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: dvojmesačník

Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 27. 11. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4950/14 (tlačená verzia)
EV 22/22/EPP (online)
ISSN 1339-5963 (tlačená verzia)
ISSN 2453-6512 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.