Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Výzva na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlásil výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Z...

Výzva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a inform...

Európska komisia prijala 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o f...

Podcast k Výberu z metodickej a vzdelávacej činnosti za 2. kvartál 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pravidelne zverejňuje zhrnutie svojej metodickej a vzdelávacej činnosti. V spracovanom dokumente nájdete najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej práce Úradu pre verejné obstarávanie.

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 24. septembra 2021 (piatok) 12:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. septembra 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. septembra 2021 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravo...

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. septembra 2021 - Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC al...

Zapojte sa do výzvy pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. septembra 2021 - Začala sa nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť premeniť svoje nápady, ktoré sa týkajú ochrany klímy, na konkrétne projekty.

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Výzva pre ZŠ Spolu múdrejší 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

Cezhraničie: Výzva pre individuálne mikroprojekt v rámci Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. septembra 2021 - Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2...

Granty EHP a Nórska: Tretia výzva v programe Sociálny dialóg - dôstojná práca

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10 . septembra 2021 - Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil tretiu výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca".

Podcast - Príklady dobrej praxe z rozhodovania o námietkach

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Odbor dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie prináša opäť novú sériu dokumentov, ktoré nadväzujú na jeho činnosť. Ide o sériu krátkych dokumentov spracúvajúcich príklady dobrej praxe ktoré vychádzajú z rozhodnutí vydaných v konaní o námietkach. Ti...

ÚVO vydal metodickú príručku a Infografiku k zákonu o podpore ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V nadväznosti na nový zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy(ďalej len „zákon o ekologických vozidlách“), tím zeleného verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejno...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na september a október 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". ...

Výzva rezortu školstva Zdravie a bezpečnosť v školách 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  7. septembra 2021 – Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 s termínom na predloženie žiadosti do 10. septembra 2021.

ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s...

Výzva č.9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. augusta 2021 - Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.