Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  21. júna 2021 - Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasila otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja. Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých, stredn...

Téma Neplatnosť zmluvy uzatvorenej vo verejnom obstarávaní v novom podcaste

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kedy môže ÚVO „napadnúť“ platnosť zmluvy? Aké dôsledky z toho vyplývajú pre verejného obstarávateľa? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky spojené s touto témou sa dozviete v novom podcaste, ktorý si pre vás pripravila Paulína Vargicová z odboru le...

ÚVO a NKÚ: Dávame na stôl riešenia pre vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“)  presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu,...

Navýšenie IROP z REACT-EU schválené Európskou komisiou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. júna 2021 - Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko príde prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Pe...

Zmena č. 4 vo výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 4  výzvy s kódom zameranej na podporu dobudovania základnej...

Usmernenie k Výzve na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.6.2021 Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný fi...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil 5. výzvu na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vy...

Informácia o čerpaní eurofondov k 31.5.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -15. júna 2021 - Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na  programové obdobie 2014 –2020   (15,34 mld. EUR) čerpanie na národnej úrovni 7,07 mld. EUR, čo predstavuje 46,07% z celkovej alokácie k 31.5.2021. ...

Príručka pre žiadateľov verzia 3.2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty - pre prioritné osi 2,3 a 4, Progr...

Granty EHP a Nórska: Čo všetko sa implementovalo z grantov v roku 2020 v Európe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 – Prispievateľské štáty pripravili Status report 2020, v ktorej sa môžete dozvedieť viac o implementácii  Grantoch EHP a Nórska v celoeurópskom kontexte.

Informačný webinár k výzve na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej pod...

Výzva na poskytovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na po...

Nová výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júna 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirke...

ÚVO zorganizoval medzinárodný workshop o zelenom verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 26. mája 2021 zorganizoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) online workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie s medzinárodnou účasťou zástupcu Organizácie pre hospodársku spoluprácu ...

SIEA vyhlásila VO na zabezpečenie mestského vodíkového autobusu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. jún 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabez...

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava- 10. júna 2021- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká ...

Uzavretie 7. a 8. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o uzávierke 7. a 8. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Uzavretie 7. hodnotiace...

Zodpovedné VO vedie rozhovory s odborníkmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počnúc aprílom 2020 bol spustený na Úrade pre verejné obstarávanie projekt s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“, realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spol...

Dodržiavanie ZVO je o zaistení férovosti a ochrane verejných peňazí, za ktoré sa stavajú nájomné byty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je opakovane napádaný za rozhodnutia v prípade výstavby nájomných bytov, keďže v minulosti zistil viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní. „V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že úrad svoj...

Zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júna 2021 - Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyzýva odbornú verejnosť na zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.