Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 28. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácia o publikovaní Nariadenia EP a Rady o zriadení rámca opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby emisne neutrálnych technológií (NZIA)

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 28. 6. 2024 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie EP a Rady 2024/1735 z 13. júna 2024 o zriadení rámca opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby emisne neutrálnych technológií a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (ďalej le...

Novela zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 27. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v jednoduchej forme do týždenného prehľadu výstupov úradu obsahuje rozhodnutia úradu, ktorými úrad skonštatoval porušenie vybraných paragrafov zákona o verejnom obstarávaní a uložil pokuty za ich porušenie. V druh...

Ku koncu júna bolo z nových eurofondov zazmluvnených 20 percent prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. júla 2024 - Z celkového balíka 12,59 miliardy eur v Programe Slovensko boli v 152 výzvach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 30. júnu sprístupnené finančné prostriedky vo výške 5,67 miliardy eur, čo je 45,01 % z celko...

Systém spolupráce štátu pri dotáciách s verejnosťou má byť jasnejší

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. júla 2024 - Systém spolupráce štátu a samospráv s občianskym sektorom a výber jeho zástupcov v oblasti eurofondov by mal byť jasnejší. Vyplýva to z dokumentu Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej...

Zmeny v podávaní žiadostí o vykonanie kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Povinnosti prijímateľa k podaniu žiadosti o vykonanie kontroly ÚVO ako SO – ZMENA!

Ďalší krok k udržateľnejším výrobkom na vnútornom trhu

Kategória: Aktuality

Európsky parlament a Rada prijali nariadenie č. 2024/1781, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov. Ide o ďalší z legislatívnych nástrojov, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť cieľ, aby sa Európska...

Predkomerčné obstarávanie a obstarávanie inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V priestoroch Úradu pre verejné obstarávanie sa dňa 2. júla 2024 konalo školenie týkajúce sa problematiky ,,Verejné obstarávanie inovatívnych riešení,“ ktoré bolo určené najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Lektormi školenia boli M...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 26. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v jednoduchej forme do týždenného prehľadu výstupov úradu obsahuje rozhodnutia úradu, ktorými úrad zastavil niekoľko konaní. O konaniach, v ktorých námietky navrhovateľa zamietol alebo v ktorých úrad nariadil odst...

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k deleniu zákaziek

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva všeobecné metodické usmernenie č. 3-2024 k problematike delenia zákaziek, ktoré obsahuje viaceré príklady zadávania určitých typov zákaziek s odporúčaním, ako postupovať pri určení predpokladanej hodnoty zákazky.

Novela zákona o verejnom obstarávaní podpísaná pánom prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Školiaci program Procure Innovation EU

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Školiaci program Procure Innovation EU ponúka verejným obstarávateľom a obstarávateľom 5-dňový vzdelávací program o verejnom obstarávaní inovácií (Public Procurement of Innovation - PPI), od definovania stratégie až po návrh a implementáciu PPI pr...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Júl a August 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia  – termíny Júl a August 2024

Stretnutie k príprave vzorových súťažných podkladov pre stavebné práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 28. júna 2024 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie k problematike prípravy vzorových súťažných podkladov pre oblasť regionálnych investícií v pôsobnosti miest a obcí.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 25. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom týždenníku výstupov úradu sa dočítate o rozhodnutiach úradu, ktorými boli udelené pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom úrad pristúpil v oboch prípadoch k aplikácii inštitútu zníženia pokuty. 

Deviaty hackathon: Proces verejného obstarávania bude efektívnejší už na svojom začiatku

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Hackathon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR opäť priniesol nový vietor do digitalizácie štátnej a verejnej správy. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na ňom našiel spôsob, ako automaticky vyhľadávať a gene...

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.08.2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národná rada SR dňa 19.06.2024 schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny. Primárnym cieľom zmien zákona je zníženie administratívnej záťaže a nemenej podstatná úspora času.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 24. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutia úradu, ktorými sa kontrolovaným subjektov udelila pokuta z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní aj s konkrétnymi odkazmi na jednotlivé rozhodnutia, nájdete v prvej časti týždenného reportu.

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V júni oslávil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF - Office européen de lutte antifraude) 25 rokov činnosti v boji proti podvodom. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.