Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2022

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
6/2022

Možnosti preukázania podmienky účasti údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení

Mgr. Juraj Hedera

Odborný článok rozoberá flexibilné možnosti preukázania podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p...

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 3...

Opakovanie alebo pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. explicitne nerieši, či v prípade výskytu objektívnych technických problémov počas priebehu elektron...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 119 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 19,83 €), poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Forma s. r. o.;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 26. 11. 2022

Periodicita vydávania: dvojmesačník

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 4950/14 (tlačená verzia), EV 22/22/EPP (online verzia)
ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie) a ISSN 2453-6512 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.