Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Michal Makúch

Počet článkov autora: 8


Lehota na začatie konania o uložení pokuty Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním v súlade s § 167 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) uk...

Problematika zániku nárokov v prípade ich neuplatnenia v súlade s procedúrou podľa článku 20.1 Pravidiel FIDIC

Tento príspevok nadväzuje na článok s názvom „Verejné obstarávanie a FIDIC –   úvod do problematiky“ publikovaný v čísle 2/2021, ktorý predostrel úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej len „Pravidlá FIDIC“), v...

Ex ante posúdenie Úradom pre verejné obstarávanie

Tento príspevok analyzuje inštitút ex ante posúdenia Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý je systematicky zaradený do štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p...

Verejné obstarávanie a FIDIC - úvod do problematiky

Tento príspevok má za cieľ predostrieť úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej aj ako „Pravidlá FIDIC“) vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), verejnými obstarávateľmi1 v rámci vere...

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“, pričom v tomto príspevku autori osobitne adresujú a analyzujú probl...

Problematika nedovoleného delenia a spájania zákaziek, resp. nerozdelenia zákazky na časti

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“ v časopise Verejné obstarávanie – právo a prax č. 04/2020, v rámci ...

Právo uchádzača podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk contra informačný deficit

Tento príspevok sa zaoberá materiálnym rozmerom práva uchádzača podať námietky proti oznámeniu o vyhodnotení ponúk alebo návrhov v kontraste s informačným deficitom uchádzača vo svetle právnej úpravy a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstaráv...

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania

Tento príspevok poukazuje na dôležitosť správneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá predovšetkým determinuje možnosti voľby postupu verejného obstarávania zákazky, identifikuje priame právne aj faktické dôsledky tohto inštitútu pre ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.