Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
3/2022

Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postup...

Prehľad a vysvetlenie zmien vykonaných v zákone o verejnom obstarávaní

JUDr. Jana Keštefranová JUDr. Petra Reiselová JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o.

Odborný článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZV...

Inovatívne partnerstvo - zrušiť alebo aplikovať?

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Inovatívne partnerstvo je postupom verejného obstarávania, ktorý sme na území SR po jeho zavedení do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. ...

Cloudové služby 2.0

JUDr. Pavol Nechala, PhD.

Cloudové služby ako riešenie pre elektronizáciu verejnej správy, ako aj rozdelenie základných kategórií cloudových služieb a povinností pri ich poskytovaní štátu sme si objasnili v príspevku „Cloud...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Forma s. r. o.;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 25.5.2022

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1339-5963

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.