Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Počet článkov autora: 111


Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postupom. Pohnútkou pre takýto krok verejného obstarávat...

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí

V praxi sa vyskytujú prípady, keď tesne (niekedy len niekoľko minút) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk obdrží verejný obstarávateľ otázky k podmienkam danej súťaže. Častokrát ide o obštrukcie zo strany záujemcov. V takomto prípade je voč...

Všetky ponuky sú nad predpokladanou hodnotou zákazky. Môže byť najnižšia ponuka mimoriadne nízka?

Vysoká inflácia, ktorá v súčasnosti zasiahla aj Slovensko, so sebou prináša viaceré prípady, ktoré sa vo verejnom obstarávaní doteraz nevyskytovali. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď všetky ponuky vysoko prevyšujú stanovenú predpokladanú...

Dopad novej právnej úpravy na fungovanie obecných komunálnych podnikov

Veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinná od konca marca 2022 prináša so sebou viaceré zmeny. V tomto príspevku sa autor zamýšľa nad dopadom novej právn...

Zmena skupiny dodávateľov po podpise zmluvy, zásada rovnosti zaobchádzania a spĺňanie podmienok účasti

Súdny dvor Európskej únie sa už v minulosti zaoberal zmenami v skupinách dodávateľov v súvislosti s verejným obstarávaním a s tým spojeným zachovávaním zásady rovnosti zaobchádzania. Zákonná úprava SR ani judikatúra nám však neprináša jednoznačnú ...

Čo je registrovaný integračný sociálny podnik a prečo je dobré vo verejnom obstarávaní rozlišovať medzi "bežným sociálnym podnikom" a registrovaným sociálnym podnikom

Tento príspevok reaguje na dokument Základná kniha o sociálnych hľadiskách1), v rámci ktorého Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval rozsiahly materiál o využití sociálneho hľadiska v rámci verejného obstarávania. V príspevku si dovoľujeme pouká...

Dopady Brexitu na verejné obstarávanie v Slovenskej republike

Má vôbec Brexit akýkoľvek dopad na súčasnú prax verejného obstarávania v SR? Ako má verejný obstarávateľ postupovať v prípade, že sa do súťaže prihlási hospodársky subjekt so sídlom v Spojenom kráľovstve? Na tieto a aj ďalšie otázky sa pokúsime od...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.