Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Juraj Tkáč

Počet článkov autora: 101


Čo sa považuje za výkon kontroly a strategickým riadením spoločnosti verejným obstarávateľom?

Súdny dvor Európskej únie vydal ďalší výklad k otázke, čo sa považuje za výkon kontroly a strategickým riadením spoločnosti verejným obstarávateľom. V príspevku prinášame zhrnutie rozhodnutia.

Environmentálne charakteristiky pri produktovej skupine „čistiace prostriedky a upratovacie služby“ od 10. 2. 2021

Vláda SR uznesením č. 80 z 10. februára 2021 uložila ministrom a predsedom ústredných ostatných ústredných orgánov štátnej správy uplatňovať pri obstarávaní tovarov a služieb pri produktovej skupine „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ k pr...

Je možné nahradiť tretiu osobu len čiastočne alebo je vždy potrebné ju nahradiť v celosti?

V zmysle § 40 ods. 5 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo zá...

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo forme vyššieho overenia (apostily) v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti zahraničných hospodárskych subjektov

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Certifikát EMAS ako legitímny nástroj zelených podmienok účasti a jeho ekvivalenty

Certifikát  EMAS predstavuje legitímny nástroj tzv. zelenej podmienky účasti, pričom certifikát ISO 14001 nepredstavuje automaticky ekvivalentný doklad pre certifikát EMAS. Uvedené teda znamená, že verejný obstarávateľ môže v rámci podmienok techn...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 01.11.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Prípadové štúdie k inštitútu referencie

Vyžadovanie predloženie referencií predstavuje najčastejšie používanú formu aplikácie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti. Z dôvodu širokého použitia uvedeného inštitútu sa objavujú aj viaceré aplikačné problémy. V rámci tohto prís...

Je možné predloženie vzorky nahradiť jednotným európskym dokladom?

V praxi sa ustálilo, že vyžadovanie vzoriek predstavuje podmienku účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp...

Spôsob nastavenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa pravidiel Národného kontrolného úradu SR

Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie pripravilo Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že predmetná metodika nemá závä...

Príslušnosť uchádzačov k jednej ekonomickej skupine už nie je indikátorom možného protisúťažného konania

Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) v spolupráci s Protimonopolným úradom SR aktualizoval Metodický pokyn CKO č. 35. V rámci aktualizácie Metodického pokynu CKO č. 35 je po novom uvedené nasledovné: „Príslušnosť uchádzačov k jednej ekono...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.