Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Počet článkov autora: 118


Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Zákaz účasti pri tretej osobe

Zákonodarca je pomerne jednoznačný pri kategórií hospodárskych subjektov v postavení uchádzačov. Pri nich je celkom jasné, že verejný obstarávateľ má povinnosť skúmať, či hospodársky subjekt v postavení uchádzača nemá uložený zákaz účasti vo verej...

Opakovanie alebo pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. explicitne nerieši, či v prípade výskytu objektívnych technických problémov počas priebehu elektronickej aukcie treba predmetnú aukciu zopakovať, ale...

Čestné prehlásenie a JED v zákazke s nízkou hodnotou?

Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou má okrem iného za následok, že viacero bývalých podlimitných zákaziek „spadlo“ do režimu zákaziek s nízkou hodnotou. Tým, že tieto zákazky sa naďalej zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania (rež...

Uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb

Dňa 31. augusta 2022 vláda SR schválila uznesením č. 541/2022 povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. [1] 

Rokovanie o znížení ceny

Ostatná veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zakotvila inštitút možnosti rokovania o znížení ceny. V príspevku sa zameriame na možnosti použitia uvedeného...

Neodkladné opatrenie musí byť zo strany ÚVO riadne odôvodnené a predstavuje len výnimočný prostriedok

V súčasnosti žijeme vo verejnom obstarávaní dobu „dodatkovú“. Bezprecedentný nárast cien komodít, ale aj iných vstupov predstavuje extrémny tlak na realizáciu už rozbehnutých projektov. Do finančného tlaku sa však dostávajú aj projekty ešte len za...

Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postupom. Pohnútkou pre takýto krok verejného obstarávat...

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí

V praxi sa vyskytujú prípady, keď tesne (niekedy len niekoľko minút) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk obdrží verejný obstarávateľ otázky k podmienkam danej súťaže. Častokrát ide o obštrukcie zo strany záujemcov. V takomto prípade je voč...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.