Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Počet článkov autora: 123


Vzťah dobrovoľníckej zmluvy a verejného obstarávania

Pracovnoprávne vzťahy sú vylúčené z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V tomto príspevku si dovoľujeme upriamiť pozornosť čitateľov na vzťah zákona č. 40...

Princíp výrazne nenarušiť a nespôsobovať významnú škodu

V súčasnosti sa začínajú spúšťať prvé výzvy, či už z Plánu obnovy, ako aj z Operačného programu Slovensko. V tomto príspevku dávame do pozornosti čitateľom tri metodické dokumenty, ktoré definujú, aké parametre majú mať budovy pre to, aby projekt ...

Podpora startupov vo verejnom obstarávaní

Dňa 19. apríla 2023 vydala Európska komisia dokument s názvom VEREJNÉ OBSTARÁVANIE INOVÁCIÍ: AKO DOŇ ZAPADAJÚ STARTUPY, ktorého hlavným mottom je: „Verejné obstarávanie ako páka pre startupy a startupy ako páka pre lepší svet“. 

Remeselné činnosti verzus stavbyvedúci a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

Ak sú obsahom predmetu zákazky čiastkové stavebné práce, ktoré majú byť zrealizované hospodárskym subjektom ako samostatné činnosti, a predmet zákazky nepredstavuje zhotovenie stavby ako celku, uvedený výkon stavebných prác si vyžaduje existenciu ...

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka! (2.)

Článok pokračuje v analýze rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie č. 9581-P/2022 11137-P/2022, ktorý nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky.

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Zákaz účasti pri tretej osobe

Zákonodarca je pomerne jednoznačný pri kategórií hospodárskych subjektov v postavení uchádzačov. Pri nich je celkom jasné, že verejný obstarávateľ má povinnosť skúmať, či hospodársky subjekt v postavení uchádzača nemá uložený zákaz účasti vo verej...

Opakovanie alebo pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. explicitne nerieši, či v prípade výskytu objektívnych technických problémov počas priebehu elektronickej aukcie treba predmetnú aukciu zopakovať, ale...

Čestné prehlásenie a JED v zákazke s nízkou hodnotou?

Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou má okrem iného za následok, že viacero bývalých podlimitných zákaziek „spadlo“ do režimu zákaziek s nízkou hodnotou. Tým, že tieto zákazky sa naďalej zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania (rež...

Uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb

Dňa 31. augusta 2022 vláda SR schválila uznesením č. 541/2022 povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. [1] 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.