Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Aktuality

Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020

Koncom roku 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Aktualizoval sa Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na programové obdobie 2...

Verejné obstarávanie - ako nakupovať inovácie

Tento príspevok vznikol na základe diskusie Verejné obstarávanie – ako nakupovať inovácie na medzinárodnom kongrese ITAPA dňa 7. 12. 2020, ktorú pripravoval a moderoval autor.1 „Svetový trend verejného obstarávania sa jednoznačne orientuje na dve ...

Novela zákona o eurofondoch

S účinnosťou od 1.7.2020 došlo zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novel...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 01.11.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Aktuálne novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca apríla 2020

Metodické pravidlá pre oblasť eurofondového verejného obstarávania v programovom období 2014 – 2020 sa na centrálnej úrovni aktualizujú ku koncu apríla a ku koncu októbra. Do 30 pracovných dní od ich účinnosti sú riadiace orgány zodpovedné za oper...

Zmeny pri poskytovaní eurofondov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 prináša okrem opatrení v oblasti prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva aj potrebu legislatívnych úprav jednotlivých zákonov. V tomto príspevku si dovoľujeme oboznámiť čitateľov...

Nenápadná, ale dôležitá zmena v registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (ďalej aj "RPVS" alebo "register") je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora, čiže o reálnych vlastníkoch spoločnosti.

Zvýhodnenie sociálnych podnikov pri výstavbe nájomných bytov – o 5 % vyššia dotácia pre samosprávu na výstavbu nájomných bytov!

S účinnosťou od 01.01.2021 začína platiť novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Okrem iných zmien predmetná novela zakotvuje, že od 01.01.2021 sa výška dotácie zvyšuje o 5 %, ak je zhotoviteľom sociálny...

Nové výnimky od januára 2019 - zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Nový zákon o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť 18. apríla 2016 a od tohto pomerne krátkeho času bol novelizovaný už deväťkrát, čo na jednej strane dokazuje mimoriadny záujem o oblasť verejného obstarávania, v rámci ktorého sa prideľujú verej...

Povinnosť pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej aj "ZoOR" alebo "zákon o obchodnom registri") všetci podnikatelia musia mať od októbra 2019 zapísaných konečných užívateľov výhod v obchodnom registri. Uvedené sa teda bude týkať aj ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.