Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní

Jedným z hlavných účelov právnej úpravy inštitútu mimoriadne nízkej ponuky je ochrana verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ako aj jednotlivých uchádzačov pred nereálnymi ponukami na realizáciu zákazky zo strany uchádzačov. Ďalším dôležitým účel...

Náhrada škody v prípade nezákonného vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike možnosti uplatňovania nároku na náhradu škody v prípade, keď došlo k vylúčeniu uchádzača z procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplne...

Ako obstarávať projekty s agilným vývojom softvéru

Článok sa zameriava na praktické aspekty verejného obstarávania projektov na vývoj informačných systémov s využitím agilného vývoja a agilnej metódy riadenia. Vysvetľuje, čo je agilný vývoj, rozdiely v porovnaní s Waterfall modelom, ich stručné po...

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti dopravy

Európske inštitúcie využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, a to aj v oblasti dopravy. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanov...

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozsudky súdneho dvora európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Výkladové oznámenie Európskej komisie k iným ako nadlimitným zákazkám

Najbližšie obdobie nás čakajú zásadné zmeny v národnej legislatíve verejného obstarávania. Do medzirezortného pripomienkového konania bol daný návrh nového zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej ...

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.  

O povinnosti obstarávateľa aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

Obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") pri zadávaní zákaziek súvisiacich s činnosťami, ktoré vykonáva v jednom alebo vo via...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.