Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2023

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
4/2023

Podlimitná zákazka realizovaná nadlimitným postupom

Mgr. Branislav Hudec

Ako sa postupuje v prípade, keď verejný obstarávateľ dobrovoľne uplatní najprísnejší nadlimitný postup zadávania zákaziek aj napriek tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je vo finančnom limite po...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Okrúhly stôl obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce rozhodnutie k problematike verejného obstarávania.

Nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi na komoditných burzách

Mgr. Adéla Havlová, LL.M Mgr. Jana Šimková

V podmienkach SR je nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi (napr. z dôvodu rušenia verejného obstarávania pre nepredloženie ani jednej akceptovateľnej ponuky) častokrát problematický. Cie...

Obsah vydania

Vydáva

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2023
Odborný dvojmesačník; ročník X.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka:
Mgr. Zuzana Aštary

Odborný garant:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočníme písomne vždy v mesiaci október.
Ročné predplatné je 129 € vrátane DPH (21,50 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Verejné obstarávanie – právo a praxna www.vovpraxi.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: dvojmesačník

Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 31. 7. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4950/14 (tlačená verzia)
EV 22/22/EPP (online)
ISSN 1339-5963 (tlačená verzia)
ISSN 2453-6512 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.