Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jakub Michalica

Počet článkov autora: 9


Dohody o vykonaní práce ako výnimka z povinnosti aplikácie zákona o verejnom obstarávaní

Príspevok sa venuje problematike aplikácie výnimky z povinnosti postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), ktorá je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. e) ZVO. Aut...

Vylúčenie uchádzača z dôvodu neuspokojivých referencií a predloženia tzv. samoreferencií

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike požadovania, preukazovania a hodnotenia splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýc...

Náhrada škody v prípade nezákonného vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike možnosti uplatňovania nároku na náhradu škody v prípade, keď došlo k vylúčeniu uchádzača z procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplne...

Použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov

V tomto príspevku sa autori venujú priamemu rokovaciemu konaniu ako postupu vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len " ZV...

Revízne postupy v rámci dynamického nákupného systému

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti uplatňovania revíznych postupov v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“), a to vo vzájomnej komparácii s režimom uplatňovania revíznych postupov v rámci DNS v Českej republike...

Možnosti využívania elektronického trhoviska (EKS) - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti využívania elektronického trhoviska (elektronického kontraktačného systému; ďalej len „EKS“) v prípadoch, keď legislatívna úprava v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

Dopĺňanie zoznamu referencií v procese vysvetľovania ponúk - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti úpravy a doplnenia zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb alebo zoznamu stavebných prác (ďalej aj len spoločne ako „zoznam referencií“) predloženého uchádzačom za účelom preukázan...

Telekomunikačná výnimka v rozhodovacej a aplikačnej praxi

V tomto príspevku sa autori venujú problematike aplikácie tzv. telekomunikačnej výnimky, a to najmä z hľadiska rozhodovacej a aplikačnej ­praxe. Telekomunikačná výnimka je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará...

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo d...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.