Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejný obstarávateľ


Možnosti preukázania podmienky účasti údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení

Odborný článok rozoberá flexibilné možnosti preukázania podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) z hľadiska typu dokladov, char...

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34...

Kto ako obstarával a kto koľko vyhral v roku 2021

Oblasť verejného obstarávania si na Slovensku minulý rok zažilo mimoriadne turbulentné obdobie. Pôvodný návrh zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý mal ambíciu zrušiť akékoľvek p...

Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postupom. Pohnútkou pre takýto krok verejného obstarávat...

Uplatňovanie kvalitatívnych kritérií

Verejní obstarávatelia na Slovensku zriedkavo stanovujú ako kritériá na vyhodnocovanie ponúk tzv. kvalitatívne kritériá. Z prieskumov vyplýva, že dôvodom obáv uplatniť kvalitatívne kritérium na vyhodnotenie ponúk je chýbajúca dobrá prax v tomto sm...

Uplatňovanie environmentálneho certifikátu TCO Certified v IT zákazkách

V súvislosti so zadávaním zákaziek v oblasti IT a aplikáciou zeleného verejného obstarávania je nutné používať v oblasti certifikácie predovšetkým certifikát TCO Certified, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu certifikáciu udržateľnosti pre IT produ...

Núdzová kontraktácia pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave v kontexte pravidiel verejného obstarávania

Kontraktácia v oblasti zabezpečovania služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave predstavuje komplikovaný súbor procesov, ktoré musia byť zo strany verejných obstarávateľov (vyšších územných celkov a obcí/miest) realizované v kontexte pravid...

Nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom

Článok prehľadnou tabuľkovou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní platných pre civilné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi [teda pre drvivú väčšinu povinných osôb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs...

Problematika zmeny zmluvy v dôsledku zvýšenia cien stavebných materiálov

Tento príspevok stručne analyzuje právne možnosti verejných obstarávateľov1) a dodávateľov2) uskutočniť zmenu zmluvy v dôsledku zvýšeného nárastu cien (vybraných) stavebných materiálov [predovšetkým v prípade zmeny cien stavebných materiálov (nákl...

Zásadné zmeny pri zadávaní zákaziek s využitím elektronického trhoviska účinné od 2. augusta 2021

Od 2. augusta 2021 sú účinné nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej aj ako „OPET“). Predmetom tohto článku je predstavenie tých najvýznamnejších a zásadných zmien, ktoré obchodovanie s využitím elektronického trhoviska menia a nie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.