Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Jedným z hlavných účelov právnej úpravy inštitútu mimoriadne nízkej ponuky je ochrana verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ako aj jednotlivých uchádzačov pred nereálnymi ponukami na realizáciu zákazky zo strany uchádzačov. Ďalším dôležitým účelom je ochrana verejného záujmu v súvislosti s nedodržiavaním povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. minimálne mzdy, životné prostredie). Prostredníctvom vylúčenia mimoriadne nízkej ponuky je verejný obstarávateľ a obstarávateľ chránený pred nebezpečenstvom uzavretia zmluvy s takým uchádzačom, ktorý by nebol neskôr schopný splniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej zmluvy. Cieľom postupu preskúmania mimoriadne nízkej ponuky je teda predchádzať situácii, keď uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu, za ktorú nie je možné z objektívnych dôvodov realizovať plnenie. Uvedený inštitút zároveň chráni aj ostatných uchádzačov pred mimoriadne nízkymi ponukami ich konkurentov, ktorí predložili ponuku, ktorú nie sú schopní pri realizácii dodržať, a to len preto, aby získali zákazku.
Ustanovenie § 53 ods. 2 ZVO predstavuje transpozíciu čl. 69 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES. Pre pripomenutie, ustanovenie § 53 ods. 2 ZVO je upravené v nasledujúcom znení:
"Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.“

 

Preskúmanie mimoriadnej nízkej ponuky podľa § 53 ods. 2 ZVO sa aplikuje aj pri tzv. reverznom postupe a pri tzv. superreverznom postupe zadávania zákazky, pričom pravidlo stanovenia mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 ZVO sa pri týchto postupoch neuplatňuje. [1]
Z rozhodovacej praxe ÚVO vyplýva, že posúdenie mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 2 ZVO sa vykonáva v dvoch fázach. [2]
PRVÁ FÁZA VYHODNOCOVANIA MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY PODĽA § 53 ODS. 2 ZVO
V prvej fáze verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, resp. komisia na vyhodnotenie ponúk posúdi, či sa predložené ponuky javia ako mimoriadne nízke vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe. Tento proces preskúmania v prvej fáze nemôže byť však založený výlučne len na dojmoch, ale musí predstavovať uvedomelý myšlienkový proces, pri ktorom dochádza k porovnaniu základných charakteristických parametrov ponuky s relevantnými údajmi. V tejto súvislosti ÚVO uviedol v rozhodnutí č. 8535-6000/2021-OD/11 z 22. marca 2022:
"K uvedenému úrad uvádza, že posúdenie skutočnosti, či sa ponuka javí ako mimoriadne nízka je vedomý myšlienkový proces, pri ktorom dochádza k porovnaniu cien uvedených v ponuke s relevantnými údajmi alebo skutočnosťami, na základe ktorých sa môže daná ponuka javiť ako mimoriadne nízka. Verejný obstarávateľ, resp. komisia na vyhodnotenie ponúk je povinná v procese vyhodnocovania ponúk sa zaoberať ponukami z hľadiska toho, či sa javia ako mimoriadne nízke po zohľadnení všetkých okolností, za ktorých má dôjsť k realizácií zákazky, pričom vychádza zo svojich znalostí a skúseností, z údajov poskytnutých uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, z práve relevantných trhových podmienok, ako aj z iných relevantných skutočností."
Čo je však relevantnou skutočnosťou? Budú tam v prvom rade patriť ekonomické faktory (náklady, spôsob výroby, maržu, riziko na strane uchádzača, a pod.), skutočnosti súvisiace s konkrétnym odvetvím (napr. tlak konkurencie) a osobitosti konkrétneho uchádzača (napr. špecificky výhodné podmienky lokálneho dodávateľa, vlastná produkcia vstupných dodávok, množstevné zľavy u subdodávateľov, právne vzťahy k technickému vybaveniu, a pod.). Ďalšími relevantnými skutočnosťami, ktoré komisia na vyhodnotenie ponúk zohľadňuje, sú tie, na ktoré môže nadväzovať vysvetlenie mimoriadne ní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.