Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Aktuálne zmeny v legislatíve

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 12. 2022  

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Schválený 26. 10. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 1. 2023 Zrušený: 1. 4. 2024  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.