Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Aktuálne zmeny v legislatíve

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

372/1990 Zb. o priestupkoch

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 2. 1. 2024  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Schválený 26. 10. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024