Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Juraj Hedera

Počet článkov autora: 7


Nulové položky, mimoriadne nízke položky a chyby v rozpočte pri oceňovaní stavebných prác?

V procesoch verejného obstarávania sa vyskytujú situácie, ktoré zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") síce predpokladá, avšak konkrétne riešenie buď neustanovuje, alebo t...

Iný zásah Úradu pre verejné obstarávanie v kontexte správneho súdnictva

Zo súdnej praxe v oblasti verejného obstarávania sú najznámejšie rozhodnutia o všeobecných správnych žalobách proti právoplatným rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 177 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďal...

Špeciálne princípy a zásady aplikované vo verejnom obstarávaní

Problematika verejného obstarávania je všeobecne známa ako odborne náročná. Nie všetky pravidlá, ktoré sú uplatňované vo verejnom obstarávaní, možno zakomponovať do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá...

Poskytovanie a zverejňovanie výpočtov jednotkových cien a kalkulačných vzorcov vo verejnom obstarávaní

V procese verejného obstarávania sa hospodárske subjekty stretávajú s požiadavkami verejných obstarávateľov a obstarávateľov na označenie dôverných informácií v ponuke, s predkladaním dôverných informácií v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie ...

Autoremedúra vo verejnom obstarávaní

Pri množstve úkonov a rozhodnutí vykonávaných v procesoch verejného obstarávania sa vyskytujú aj situácie, keď je konkrétny úkon alebo rozhodnutie vykonané nezákonne. Predmetom odborného článku je posúdenie zákonných mantinelov na autoremedúru tak...

Možnosti preukázania podmienky účasti údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení

Odborný článok rozoberá flexibilné možnosti preukázania podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) z hľadiska typu dokladov, char...

Fiktívne zmluvné vzťahy hospodárskych subjektov spoliehajúcich sa vo verejnom obstarávaní na zdroje alebo kapacity iných hospodárskych subjektov

Vzhľadom na dlhodobo sa opakujúcu rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k využívaniu zdrojov a kapacít iných hospodárskych subjektov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, je žiadúce túto tému roz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.