Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nulové položky, mimoriadne nízke položky a chyby v rozpočte pri oceňovaní stavebných prác?

Dátum: Rubrika: Články

V procesoch verejného obstarávania sa vyskytujú situácie, ktoré zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") síce predpokladá, avšak konkrétne riešenie buď neustanovuje, alebo toto riešenie nie je celkom jednoznačné. V takých prípadoch je najvhodnejšie vychádzať z metodickej a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a z judikatúry súdov SR. Takými prípadmi sú aj nejasnosti, nezrovnalosti, preklepy alebo iné chyby vyskytujúce sa v rozpočtoch predkladaných v rámci ponúk, ktoré nemôžu zostať v procese vyhodnotenia verejného obstarávania opomenuté. Na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a súčasne na strane uchádzača je nutné následne nájsť zákonné riešenie.
NULOVÉ POLOŽKY
Pri príprave ponuky do verejného obstarávania sa môže každému stať, že v rozsiahlom výkaze - výmer sa objaví položka, ktorú rozpočtár opomenul oceniť, prišlo k chybe pri vypĺňaní výkazu - výmer alebo k iným situáciám, v ktorých zostala konkrétna položka neocenená, a teda nulová. Stav po predložení ponuky a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je daný a vo veľkej väčšine prípadov nemenný, pričom v prípade odhalenia nulovej položky komisiou na vyhodnotenie ponúk je nutné sa s touto skutočnosťou vysporiadať podľa ustanovení ZVO.
Podstatnou okolnosťou v týchto prípadoch je to, že zmluva, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí byť podľa § 3 ods. 1 ZVO [1] odplatnou zmluvou, a to v celom svojom rozsahu. Samotné ocenenie konkrétnej položky je nutné vnímať z viacerých pohľadov. V prvom rade ide o súčasť predpokladanej hodnoty zákazky, keďže výkaz - výmer ocenený projektantom v zásade tvorí podklad pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ďalej ide o podklad na porovnávanie jednotlivých ponúk predložených vo verejnom obstarávaní, resp. ich jednotlivých položiek, taktiež ide o podklad na vyhodnotenie ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, a súčasne ide o záväzný podklad na samotnú fakturáciu stavebných prác po ich vykonaní. Všetky položky výkazu - výmer predložené v ponuke uchádzača by preto mali byť riadne ocenené a následne plnohodnotne vykonateľné podľa uchádzačom určenej ceny.
Áno, ZVO počíta s tým, že v praxi môže prísť v štádiu vyhodnocovania ponúk k vysvetleniu nejasností alebo nezrovnalostí v ponuke a k zmenám jednotlivých položiek na základe opravy zrejmých chýb v písaní a počítaní podľa § 53 ods. 1 ZVO [2], alebo po podpise zmluvy prostredníctvom zmeny zmluvy prostredníctvom § 18 ZVO. Ide však viac-menej o výnimočné situácie, ktoré sú posudzované v každom prípade individuálne a z hľadiska rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie celkom prísne. V prípade nulových položiek však tieto pravidlá neplatia, keďže každý uchádzač je povinný postupovať podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, oceniť celý predmet zákazky a splniť všetky požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky. Čo i len jedna neocenená položka teda môže znamenať celkom vážny problém pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53 ZVO a ponuka uchádzača môže byť z verejného obstarávania vylúčená.
To potvrdzuje aj rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie a judikatúra súdov SR, ktorá celkom správne spája problém nulových položiek v ponuke uchádzača aj s princípmi verejného obstarávania zakotvenými v § 10 ods. 2 ZVO [3] a ich prípadným porušením. V tejto súvislosti možno poukázať na znenie bodu 31. rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 11988-6000/2016-ON z 10. marca 2017, podľa ktorého: "Úrad má za to, že zákon o verejnom obstarávanísíce v definícii zákazky hovorí o zákazke ako o celku, avšak s prihliadnutím na povinnosť dodržiavať princípy verejného obstarávania, zakotvené v § 10 ods. 2 tohto zákona, v celom verejnom obstarávaní, ako aj na samotný zmysel, resp. účel verejného obstarávania, nie je možné považovať taký postup verejného obstarávateľa, keď žiada od uchádzačov bezodplatné plnenie čo i len menšej časti zákazky, za prípustný a zákonný." Obdobne podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 5. októbra 2011, sp. zn. 2S/249/2010, podľa ktorého:
"Je zásadne na verejnom obstarávateľovi, aby stanovil také pravidlá, ktoré pri vyhodnocovaní ponúk umožnia tieto riadne vyhodnotiť a určiť cenovo najnižšiu predloženú ponuku. Z takto stanovenej požiadavky zároveň vyplýva, že hoci by niektorá položka nebola ocenená vôbec, víťazný uchádzač by bol povinný uvedenú položku zrealizovať bez povinnosti jej úhrady zo strany kontrolovaného. Takýto postup možno v nadväznosti na vyššie uvedené vnímať ako rozporný so ZoVO, najmä s princípom transparentnosti v zmysle § 9 ods. 2 ZoVO a zároveň vytvára priestor pre uchádzačov znížiť celkovo hodnotu ponuky neocenením niektorých položiek, resp. jednotlivé položky výkazu výmer oceniť tak, že cena ponuky bude zodpovedať nižšej hodnote ako v prípade riadneho ocenenia jednotlivých položiek."
[4]
Skôr uvedené v praxi vyhodnocovania ponúk znamená, že komisia na vyhodnotenie ponúk sa musí s nulovou položkou v ponuke uchádzača vysporiadať podľa ustanovení ZVO a podľa súťažných podkladov, a teda nemôže nulovú položku opomenúť a ponuku uchádzača prijať. Citovaná rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie je potvrdená aj v iných (opačných) prípadoch, v ktorých verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požadoval v rámci zmluvy alebo v iných častiach súťažných podkladov od úspešného uchádzača bezodplatné plnenie, alebo plnenie za zjavne zanedbateľnú cenu (napr. 1 euro) [5]. Všetky tieto požiadavky boli v minulosti vyhodnotené ako zásadne odporujúce zneniu a účelu ZVO. Určitými zákonnými výnimkami budú situácie, v ktorých by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súlade s § 3 ods. 1 ZVO a § 10 ods. 2 ZVO výslovne požadoval ponechanie určitých položiek neocenených, pretože tieto netvoria súčasť predmetu zákazky, alebo by naopak ocenenie položiek nulou, ktoré tvoria predmet zákazky, priamo v súťažných podkladoch zakázal [6].
Z hľadiska čo i len čiastočného bezodplatného plnenia vo verejnom obstarávaní sa v ďalšej časti ponúka otázka, či by mala komisia na vyhodnotenie ponúk postupovať pri vyhodnocovaní nulovej položky podľa § 53 ods. 1 ZVO, alebo podľa § 53 ods. 2 ZVO. V tejto súvislosti možno uviesť názor, že prednosť by mal mať inštitút zakotvený v § 53 ods. 1 ZVO, a to s poukazom na povinnosť vyhodnotenia ponuky z hľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.