Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Je možné nahradiť tretiu osobu len čiastočne alebo je vždy potrebné ju nahradiť v celosti?

V zmysle § 40 ods. 5 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo zá...

Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie („PTK“) ako inštitút umožňujúci verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (ďalej len „obstarávateľ“) overiť možnosti trhu za účelom vhodného nastavenia súťažných podmienok výslovne upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o ve...

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVO“) vedie niekoľko registrov, resp. zoznamov týkajúcich sa hospodárskych subjektov. Konkrétne ÚVO vedie Zoznam hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), Register osôb so zákazom úča...

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“, pričom v tomto príspevku autori osobitne adresujú a analyzujú probl...

Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a nórsky finančný mechanizmus

Súčasná doba poskytuje potenciálnym prijímateľom veľa možností, odkiaľ získať príspevok na svoj projekt. Najznámejšie sú tzv. eurofondy, teda európske štrukturálne a investičné fondy. Sú to finančné prostriedky Európskej únie, ktoré nám Európska ...

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (2. časť)

V príspevku prinášame druhú časť krátkeho modelu využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu počítače a monitory a kopírovací a grafický papier, ktoré sa v samosprávach musia od 1. 7. 2020 obstarávať na zeleno.

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejn...

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo forme vyššieho overenia (apostily) v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti zahraničných hospodárskych subjektov

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu

Podľa aktuálne nastavených pravidiel má právo legislatívnej iniciatívy v oblasti verejného obstarávania úrad vicepremiéra pre legislatívu, ktorý sídli na Úrade vlády SR. Úrad pre verejné obstarávanie toto právo stratil, no aj napriek tomu pripravu...

Problematika nedovoleného delenia a spájania zákaziek, resp. nerozdelenia zákazky na časti

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“ v časopise Verejné obstarávanie – právo a prax č. 04/2020, v rámci ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.