Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Zavedenie oznamovacej povinnosti pre zahraničné dotácie

Nariadenie o zahraničných dotáciách (ďalej len "FSR") nadobudlo účinnosť 12. októbra 2023 s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu EÚ v dôsledku dotácií od krajín mimo EÚ. V rámci tejto analýzy sa zameriame na jeho vplyvy na oblasť ...

Inovatívne partnerstvo - ako na to

Článok prehľadnou formou opisuje tak teoretické, ako aj praktické ­aspekty inovatívneho partnerstva. Ponúka základné informácie o inovačnom obstarávaní a o inovatívnom partnerstve, opisuje fázy inovatívneho partnerstva, jeho špecifiká a trvanie. Č...

Inflačná doložka v stavebníctve v praxi projektov v Českej republike

Článok porovnáva rozdielnu rozhodovaciu prax úradov v Českej republike a Slovenskej republike vo veci použitia inflačnej doložky v zmluvách pre stavebné práce a dodávky.

Vylúčenie uchádzača z dôvodu neuspokojivých referencií a predloženia tzv. samoreferencií

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike požadovania, preukazovania a hodnotenia splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýc...

Pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktoré môžu potešiť verejných obstarávateľov

Novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") je aktuálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkovaného konania. Lehota na upl...

Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie

Európska komisia v decembri 2023 publikovala preklad príručky "Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice - Dobré fungovanie sociálne zodpovedného verejného obstarávania: 71 prípadov osvedčených postupov" (ďalej len "Dob...

Nulové položky, mimoriadne nízke položky a chyby v rozpočte pri oceňovaní stavebných prác?

V procesoch verejného obstarávania sa vyskytujú situácie, ktoré zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") síce predpokladá, avšak konkrétne riešenie buď neustanovuje, alebo t...

Ochrana dôverných informácií z ponúk uchádzačov v kontexte dodržiavania zásady transparentnosti

Informácie obsiahnuté v ponuke uchádzača môžu častokrát predstavovať jeho konkurenčne významné know-how. Autori sa preto v nasledujúcom článku zaoberajú otázkou vyvažovania záujmu dodávateľa (chrániť vlastné informácie a skúsenosti) s predpokladom...

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní

Jedným z hlavných účelov právnej úpravy inštitútu mimoriadne nízkej ponuky je ochrana verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ako aj jednotlivých uchádzačov pred nereálnymi ponukami na realizáciu zákazky zo strany uchádzačov. Ďalším dôležitým účel...

Náhrada škody v prípade nezákonného vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike možnosti uplatňovania nároku na náhradu škody v prípade, keď došlo k vylúčeniu uchádzača z procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplne...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.