Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Inovácie a verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (PCP)

Jedným z nástrojov „inovatívneho“ obstarávania je postup v tzv. fáze pred komerčným využitím (PCP). Európsky právny rámec tento postup umožňuje a upravuje zásady, na ktorých koncept PCP spočíva. Prínosy verejného obstarávania vo fáze pred komerčný...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Možnosti preukázania podmienky účasti údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení

Odborný článok rozoberá flexibilné možnosti preukázania podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) z hľadiska typu dokladov, char...

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34...

Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil

Skutočnosť, že Európska Únia chce do budúcnosti dávať akcent na zelené verejné obstarávanie deklaruje aj fakt, že vydala novú Stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá v rámci opatrení zavádza Povinné požiadavky týkajúce sa zeleného vere...

Opakovanie alebo pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. explicitne nerieši, či v prípade výskytu objektívnych technických problémov počas priebehu elektronickej aukcie treba predmetnú aukciu zopakovať, ale...

Čestné prehlásenie a JED v zákazke s nízkou hodnotou?

Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou má okrem iného za následok, že viacero bývalých podlimitných zákaziek „spadlo“ do režimu zákaziek s nízkou hodnotou. Tým, že tieto zákazky sa naďalej zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania (rež...

Zdaniteľná osoba v DPH vo vzťahu k orgánom verejnej správy a súvisiace praktické príklady pri nákupe tovarov a služieb

Cieľom článku je všeobecne vymedziť orgán verejnej správy ako zdaniteľnú osobu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), určiť základnú podmienku uplatnenia jeho práva na odpočítanie DPH a ­situ...

Sankcie proti Rusku a Bielorusku v oblasti verejného obstarávania - aktuálny výklad európskej komisie a jeho aplikácia v praxi

Dňa 9. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia Rady Európskej únie, ktoré upravujú obmedzujúce opatrenia (medzinárodné sankcie) ekonomického a individuálneho charakteru. Ich cieľom je obmedziť nielen obchod a služby s Ruskom a Bieloruskom v súvi...

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (2.)

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávania s cieľom vyhnúť sa neefektívnemu a nehospodárne...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.