Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Preukazovanie kvalifikácie v českých a slovenských tendroch

Nasledujúci príspevok analyzuje možnosť hospodárskeho subjektu zapísaného v slovenskom Zozname hospodárskych subjektov preukázať splnenie podmienok účasti v českom tendri doložením výpisu z tohto zoznamu. Vice versa, autori analyzujú tiež podmienk...

Vendor lock-in: Nutné zlo alebo choroba pri verejnom obstarávaní informačných technológií?

Problematika tzv. vendor lock-in, teda exkluzivity určitého dodávateľa software voči obstarávateľovi predstavuje problematiku, ktorá sa často skloňuje v odborných kruhoch, ale aj vo verejnom priestore. Keďže sa s týmto problémom stretávame v právn...

Zmena skupiny dodávateľov po podpise zmluvy, zásada rovnosti zaobchádzania a spĺňanie podmienok účasti

Súdny dvor Európskej únie sa už v minulosti zaoberal zmenami v skupinách dodávateľov v súvislosti s verejným obstarávaním a s tým spojeným zachovávaním zásady rovnosti zaobchádzania. Zákonná úprava SR ani judikatúra nám však neprináša jednoznačnú ...

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z hľadiska verejného obstarávateľa

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuk...

Povinnosť zápisu subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora aj v kontexte veľkej spoločnej novely

V praxi často vznikajú pochybnosti ohľadom povinnosti zápisu jednotlivých subdodávateľov do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Napriek pomerne podrobnej úprave kritérií obsiahnutej v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partne...

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a ...

Čo je registrovaný integračný sociálny podnik a prečo je dobré vo verejnom obstarávaní rozlišovať medzi "bežným sociálnym podnikom" a registrovaným sociálnym podnikom

Tento príspevok reaguje na dokument Základná kniha o sociálnych hľadiskách1), v rámci ktorého Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval rozsiahly materiál o využití sociálneho hľadiska v rámci verejného obstarávania. V príspevku si dovoľujeme pouká...

Databáza jednotkových cien IT služieb

Inštitút digitálnych a rozvojových politík (ďalej len „IDRP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) publikoval v decembri 2020 výstup pracovnej úlohy, ktorej cieľom bolo vytvoriť a pravidelne aktuali...

Self-cleaning a rozhodovacia prax v Českej republike

Európske smernice z roku 2014 zaviedli možnosť obnovenia spôsobilosti účastníka vo verejnom obstarávaní alebo tzv. self-cleaning. V niektorých členských štátoch (napr. Rakúsko a Spolková republika Nemecko) bol však tento inštitút využívaný aj pred...

Strach z finančných opráv (korekcií) ukladaných za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Strach z finančných opráv (korekcií) je častým dôvodom, pre ktorý sa potenciálny prijímateľ eurofondov rozhodne o eurofondy nežiadať. SR je v čerpaní eurofondov na chvoste EÚ, a preto je potrebné sa otvorene venovať aj tejto obávanej téme. Treba p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.