Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Verejné obstarávanie a machinácie s ním spojené (2.)

Pokračovanie príspevku podrobne rozoberá skutkovú podstatu trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p.

Možnosti využívania elektronického trhoviska (EKS) - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti využívania elektronického trhoviska (elektronického kontraktačného systému; ďalej len „EKS“) v prípadoch, keď legislatívna úprava v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

Podlimitná zákazka realizovaná nadlimitným postupom

Ako sa postupuje v prípade, keď verejný obstarávateľ dobrovoľne uplatní najprísnejší nadlimitný postup zadávania zákaziek aj napriek tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je vo finančnom limite podlimitnej zákazky? Uplatňujú sa bez výnimky pravid...

Nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi na komoditných burzách

V podmienkach SR je nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi (napr. z dôvodu rušenia verejného obstarávania pre nepredloženie ani jednej akceptovateľnej ponuky) častokrát problematický. Cieľom tohto článku je preto, na príklade Českej repu...

Princíp výrazne nenarušiť a nespôsobovať významnú škodu

V súčasnosti sa začínajú spúšťať prvé výzvy, či už z Plánu obnovy, ako aj z Operačného programu Slovensko. V tomto príspevku dávame do pozornosti čitateľom tri metodické dokumenty, ktoré definujú, aké parametre majú mať budovy pre to, aby projekt ...

Verejné obstarávanie a machinácie s ním spojené

Príspevok podrobne rozoberá skutkovú podstatu trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p.

Poskytovanie a zverejňovanie výpočtov jednotkových cien a kalkulačných vzorcov vo verejnom obstarávaní

V procese verejného obstarávania sa hospodárske subjekty stretávajú s požiadavkami verejných obstarávateľov a obstarávateľov na označenie dôverných informácií v ponuke, s predkladaním dôverných informácií v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie ...

Meet the buyer v sektore IT zákaziek

Akcie „Meet the byuer“, čiže priestor pre uchádzačov o verejné zákazky „stretnúť“ svojho nákupcu, sa začína presadzovať aj v podmienkach verejného obstarávania na Slovensku. Ide o neformálny spôsob komunikácie verejného obstarávateľa alebo obstará...

Národná stratégia verejného obstarávania v Českej republike sa formuje

V posledných rokoch sa zvýšila potreba presadzovať environmentálne a sociálne kritériá, profesionalizáciu a centralizáciu. Okrem niekoľkých „noviniek“ – na Slovensku ide najmä o pravidlo 6 % a novelu zákona č. 395/2021 Z. z. – možno očakávať, že s...

Zmeny zmlúv na základe mimoriadnych udalostí

Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) upravená možnosť zmeny zmluvy počas jej trvania by sa mala používať mimoriadne výnimočne. Podmienky, za ktorých je prípustná úpra...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.