Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankcia za porušenie zákona

Ktorá sankcia predstavuje pre hospodársky subjekt najhorší postih? Vysoká finančná pokuta alebo zákaz účasti vo verejnom obstarávaní? Kým finančná pokuta zasiahne do majetkovej sféry hospodárskeho subjektu, uložený zákaz účasti vo verejnom obstará...

Dopady Brexitu na verejné obstarávanie v Slovenskej republike

Má vôbec Brexit akýkoľvek dopad na súčasnú prax verejného obstarávania v SR? Ako má verejný obstarávateľ postupovať v prípade, že sa do súťaže prihlási hospodársky subjekt so sídlom v Spojenom kráľovstve? Na tieto a aj ďalšie otázky sa pokúsime od...

Požiadavky na výpočtovú techniku určené prostredníctvom benchmarku, ktorého skóre sa môže v priebehu verejného obstarávania zmeniť

Výpočtovú techniku obstaráva s určitou pravidelnosťou každý verejný obstarávateľ a pokiaľ ide o väčšiu organizáciu, ktorá pri riešení tejto potreby prekročí finančný limit zákazky s nízkou hodnotou a nemôže napríklad notebooky nakúpiť cez webový p...

Preukazovanie podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti

Vydávanie certifikátov a potvrdení má na našom území dlhú tradíciu. Administratíva „cisársko-kráľovskej monarchie“ bola založená na prísnom byrokratickom režime a socialistické zriadenie tiež vynikalo v zložitých povoľovacích procesoch. Ide o syst...

Ďalšia zelená kategória "Čistiace prostriedky a upratovacie služby" vo verejnom obstarávaní

Ďalšia z environmentálnych kategórií, ktorá sa stane povinnou pre všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, nesie názov „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“.

Umelá inteligencia vo verejnom obstarávaní

Moderné technológie, najmä využívanie umelej inteligencie, je už dlhšie jednou z najvýznamnejších tém nielen spoločenského, ale aj právneho života. Téma umelej inteligencie, a to nielen po stránke jej právnych aspektov, sa preto prirodzene nevyhýb...

Ex ante posúdenie Úradom pre verejné obstarávanie

Tento príspevok analyzuje inštitút ex ante posúdenia Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý je systematicky zaradený do štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p...

Programy riadené priamo Európskou úniou - Horizon Europe

Najznámejšie a najviac diskutované v spoločnosti sú operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú implementované jednotlivými členskými štátmi alebo regiónmi. Sú však aj iné možnosti podpory z EÚ, a to p...

Systémy na elektronické verejné obstarávanie v roku 2020 (11 + 1 + X)

Viete, koľko systémov na elektronické verejné obstarávanie používame na Slovensku? Minimálne 12. V roku 2020 bolo podľa vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) použitých 11 systémov na elektronické verejné obstarávanie, prostredníctv...

Výnimka na nájom nehnuteľností verzus nevyhnutné stavebné úpravy

Nájom nehnuteľností je zaradený medzi zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V praxi je bežným javom, že náj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.