Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Zmena skupiny dodávateľov po predložení ponuky

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje účasť na verejnom obstarávaní nielen individuálnym fyzickým a právnickým osobám ako záujemcom alebo uchádzačom, ale aj tzv...

Dodatkovanie ceny

Riadiť projekt znamená reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia alebo sú výsledkom realizácie diela alebo výkonu prác. Na druhej strane sa dodatky stali aj symbolom zle zvládnutého procesu obstarávania, netransparentného navyš...

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto doku...

Problematika zániku nárokov v prípade ich neuplatnenia v súlade s procedúrou podľa článku 20.1 Pravidiel FIDIC

Tento príspevok nadväzuje na článok s názvom „Verejné obstarávanie a FIDIC –   úvod do problematiky“ publikovaný v čísle 2/2021, ktorý predostrel úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej len „Pravidlá FIDIC“), v...

Novinky v zodpovednom zadávaní verejných zákaziek v Českej republike

S účinnosťou od 1. januára 2021 bol do českého zákona o zadávaní verejných zákaziek1) (ďalej len „ZZVZ“) zaradený priamo medzi základné princípy zadávania verejných zákaziek princíp sociálne a environmentálne zodpovedného zadávania a inovácií (ďal...

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Príspevok je zameraný na zmeny zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) vykonané zákonom č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a dopl...

Dokumenty vydané Európskou komisiou v oblasti verejného obstarávania

Európska komisia vydala v roku 2021 niekoľko zaujímavých dokumentov k verejnému obstarávaniu.

Má cirkulárna ekonomika potenciál využitia vo verejnom obstarávaní?

Cirkulárna ekonomika predstavuje súčasť zeleného verejného obstarávania zameranú na využitie už spotrebovaného materiálu, čo môžeme v dnešnej dobe veľmi efektívne využiť a zužitkovaním použitých surovín tak docieliť ochranu životného prostredia, a...

Dôsledky vyčerpania maximálneho množstva a/alebo hodnoty predmetu dodania v zmysle rámcovej dohody

Rámcové dohody sú mimoriadne významným prostriedkom verejných nákupov, prostredníctvom kumulácie kúpnej sily, čo má za dôsledok okrem pozitívnych vplyvov na nákupné ceny aj negatívne vplyvy na hospodársku súťaž. Tieto negatívne vplyvy najmä v obla...

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankcia za porušenie zákona

Ktorá sankcia predstavuje pre hospodársky subjekt najhorší postih? Vysoká finančná pokuta alebo zákaz účasti vo verejnom obstarávaní? Kým finančná pokuta zasiahne do majetkovej sféry hospodárskeho subjektu, uložený zákaz účasti vo verejnom obstará...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.