Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2023

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
5/2023

Špeciálne princípy a zásady aplikované vo verejnom obstarávaní

Mgr. Juraj Hedera

Problematika verejného obstarávania je všeobecne známa ako odborne náročná. Nie všetky pravidlá, ktoré sú uplatňované vo verejnom obstarávaní, možno zakomponovať do zákona č. 343/2015 Z. z. o verej...

Porovnanie súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením

JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o.

Článok prehľadnou, komparatívnou formou ponúka detailné porovnanie dvoch špecifických a procesne blízkych postupov vo verejnom obstarávaní na zadávanie špecifických nadlimitných zákaziek, ktoré vyž...

Vzťah dobrovoľníckej zmluvy a verejného obstarávania

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Pracovnoprávne vzťahy sú vylúčené z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V tomto príspevku si dovoľujeme ...

Obsah vydania

Vydáva

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2023
Odborný dvojmesačník; ročník X.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka:
Mgr. Zuzana Aštary

Odborný garant:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočníme písomne vždy v mesiaci október.
Ročné predplatné je 129 € vrátane DPH (21,50 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Verejné obstarávanie – právo a praxna www.vovpraxi.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: dvojmesačník

Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 26. 9. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4950/14 (tlačená verzia)
EV 22/22/EPP (online)
ISSN 1339-5963 (tlačená verzia)
ISSN 2453-6512 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.