Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

V akej hodnote môžu byť požadované referencie?

Dátum: Rubrika: Články

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) je nepochybne najčastejšie uplatňovanou podmienkou účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktorá býva vyžadovaná od uchádzačov/záujemcov o verejné zákazky, keďže napovie verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi o spôsobilosti hospodárskeho subjektu realizovať rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Okrem faktu, že vyžadovanie zoznamu zmlúv na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo realizáciu stavebných prác je viazané na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, skúsení uchádzači/záujemcovia sa vyberajú aj na základe finančného objemu svojich referencií, ktorý sa odvíja od výšky predpokladanej hodnoty zákazky. Aká je však výška tohto finančného objemu, ktorá by bola tolerovateľná aj očami kontrolórov? Možno vyžadovať finančný objem referencií iba v hodnote, ktorá nepresiahne výšku predpokladanej hodnoty zákazky, a požiadavky verejného obstarávateľa na vyšší objem referencií sú automaticky diskriminačné? Venovala sa tejto problematike aktuálna rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“)? Skúsime si na uvedené otázky zodpovedať v tomto článku.

ZÁKONNÁ ÚPRAVA PODMIENOK ÚČASTI TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, KTORÁ SA TÝKA REFERENCIÍ
Legislatívnu úpravu tejto podmienky účasti pozná každý skúsený verejný obstarávateľ, ako aj uchádzač či záujemca. Je predmetom úpravy v § 34 ods. 1 ZVO, podľa ktorého sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje:

"a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

b)  zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, ...“
Z citovanej legislatívnej úpravy vyplýva, za aké obdobie možno referencie požadovať (pričom v súlade s § 34 ods. 2 ZVO môže verejný obstarávateľ určiť za účelom zabezpečenia primeranej hospodárskej súťaže aj dlhšie "referenčné" obdobie, čo sa v niektorých segmentoch z dôvodu následkov pandémie COVID-19 aj odporúča), aké údaje má obsahovať zoznam zákaziek a akým dokladom sa referencie preukazujú, ak plnenie bolo v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a ako v prípade, keď odberateľom bol reprezentant súkromného sektora. Pravidlo týkajúce sa primeranosti požadovaného finančného objemu referencií vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky absentuje, pričom dlhoročná prax kontrolných orgánov (nielen ÚVO, ale aj riadiacich orgánov alebo orgánu auditu) nie je v tejto otázke ustálená, a tak sa bohužiaľ jedinou istotou posledných rokov stalo, že ak bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať finančný objem referencií, ktorý nepresiahne výšku predpokladanej hodnoty zákazky, má "vyhraté" a minimálne v tejto časti nebude čeliť zisteniam, ktoré by sa mohli pretaviť v zrušenie súťaže alebo pokutu za správny delikt (v prípade kontroly po uzavretí zmluvy), prípadne finančnú opravu v prípade eurofondových zákaziek.
Upravuje však ZVO v prípade iných podmienok účasti pravidlo týkajúce sa primeranosti nastaveného rozsahu požiadaviek viažucich sa k splneniu podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti? Spravidla nie, s jedinou výnimkou a tou je podmienka účasti finančného a ekonomického postavenia týkajúca sa výšky obratu.
Podľa § 38 ods. 6 ZVO požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť:

„a) dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov,

b) dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov.“

Podľa § 38 ods. 7 ZVO:
"Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené v odseku 6, ak ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto požiadavku odôvodní v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii."
Ak požiadavka na výšku obratu, ktorý determinujú aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.