Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Griga

Počet článkov autora: 30


Dôsledky vyčerpania maximálneho množstva a/alebo hodnoty predmetu dodania v zmysle rámcovej dohody

Rámcové dohody sú mimoriadne významným prostriedkom verejných nákupov, prostredníctvom kumulácie kúpnej sily, čo má za dôsledok okrem pozitívnych vplyvov na nákupné ceny aj negatívne vplyvy na hospodársku súťaž. Tieto negatívne vplyvy najmä v obla...

Umelá inteligencia vo verejnom obstarávaní

Moderné technológie, najmä využívanie umelej inteligencie, je už dlhšie jednou z najvýznamnejších tém nielen spoločenského, ale aj právneho života. Téma umelej inteligencie, a to nielen po stránke jej právnych aspektov, sa preto prirodzene nevyhýb...

Praktické prínosy rozhodovacej činnosti súdneho dvora Európskej únie v roku 2020

Aj napriek tomu, že rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ bol plodný a nebola núdza o zaujímavé a prakticky prínosné rozhodnutia, či už pre aplikačnú prax alebo pre normo­tvorbu. V tomto príspevku prin...

Predchádzanie vzniku trestnoprávnej zodpovednosti vo verejnom obstarávaní

V prípade pravidiel verejného obstarávania je rovnako ako v iných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky dôležitá otázka zodpovednosti za porušenie pravidiel verejného obstarávania.  Porušenie povinností stanovených pravidlami verejného...

Odporúčania Európskej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie pre riešenie dopadov Covid-19 na verejné obstarávanie

V mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá nemá v modernej povojnovej histórii obdobu, možno nájsť mnoho návodov či osvedčených postupov, ako preklenúť tento výnimočný stav. Súčasná situácia je neštandardná pre všetky odvetvia náš...

Spätné počítanie lehôt vo verejnom obstarávaní

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) určuje pre rôzne úkony, ktoré je nevyhnutné vykonať v priebehu verejného obstarávania, viac lehôt, ktoré s...

Uplatňovanie princípu proporcionality pri vylúčení uchádzača

V § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zákonodarca upravil podmienky využívania subdodávateľov. Podľa § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstaráv...

Konflikt verejnej zákazky a in-house zákazky

Pojem "in-house zákazka" nie je pojmom legálnym, ale vyplynul z judikatúry Súdneho dvora EÚ [napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. mája 2014 vo veci C-15/13, Datenlotsen Informationssysteme, bod 8, v ktorom Súdny dvor EÚ používa názov "Uzavretie ve...

Obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní použitím výnimky pre nájom a nadobúdanie existujúcich nehnuteľností

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď verejní obstarávatelia z rôznych dôvodov uzatvárajú zmluvy označené ako nájomné zmluvy, či už v právom postavení prenajímateľa verejného majetku, alebo nájomcu súkromného majetku, a to bez použitia postu...

Vylúčenie uchádzača z dôvodu závažného porušenia profesijných povinností

V celkom nedávnom rozsudku Súdneho dvora EÚ z 19. júna 2019 vo veci C-41/18, Meca Srl proti Comune di Napoli, (ďalej aj "rozsudok vo veci C-41/18") sa Súdny dvor EÚ zaoberal výkladom čl. 57 ods. 4 písm. a) a g) smernice Európskeho parlamentu a Rad...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.