Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo uchádzač


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Preukazovanie podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti

Vydávanie certifikátov a potvrdení má na našom území dlhú tradíciu. Administratíva „cisársko-kráľovskej monarchie“ bola založená na prísnom byrokratickom režime a socialistické zriadenie tiež vynikalo v zložitých povoľovacích procesoch. Ide o syst...

Minimálne podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách, možnosti ich preukázania zo strany uchádzača a spôsob ich vyhodnotenia

Aké najjednoduchšie podmienky účasti možno stanoviť pri podlimitnej zákazke a ako ich vyhodnotiť ?

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu

Podľa aktuálne nastavených pravidiel má právo legislatívnej iniciatívy v oblasti verejného obstarávania úrad vicepremiéra pre legislatívu, ktorý sídli na Úrade vlády SR. Úrad pre verejné obstarávanie toto právo stratil, no aj napriek tomu pripravu...

Právo uchádzača podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk contra informačný deficit

Tento príspevok sa zaoberá materiálnym rozmerom práva uchádzača podať námietky proti oznámeniu o vyhodnotení ponúk alebo návrhov v kontraste s informačným deficitom uchádzača vo svetle právnej úpravy a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstaráv...

Vyžadovanie bezpečnostnej previerky nielen od uchádzača, ale aj od jeho subdodávateľov

Aj diskusia ohľadom ostatnej neprijatej novely o verejnom obstarávaní dokazuje, že v prostredí slovenského verejného obstarávania sa začína do popredia dostávať otázka civilných zákaziek vykazujúcich čiastočne prvky obranných zákaziek. Ide o prípa...

Uplatňovanie princípu proporcionality pri vylúčení uchádzača

V § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zákonodarca upravil podmienky využívania subdodávateľov. Podľa § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstaráv...

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. decembra 2019 ako ďalšia bariéra účasti zahraničných uchádzačov v slovenských súťažiach

Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že vítame akékoľvek opatrenia, ktorými sa znižuje administratívna záťaž (nielen) v procesoch verejného obstarávania. V tomto príspevku si však dovoľujeme pozrieť sa na opa­trenia na zníženie administr...

Vylúčenie uchádzača z dôvodu závažného porušenia profesijných povinností

V celkom nedávnom rozsudku Súdneho dvora EÚ z 19. júna 2019 vo veci C-41/18, Meca Srl proti Comune di Napoli, (ďalej aj "rozsudok vo veci C-41/18") sa Súdny dvor EÚ zaoberal výkladom čl. 57 ods. 4 písm. a) a g) smernice Európskeho parlamentu a Rad...

Záväzok ručenia štatutára za vady plnenia uchádzača

Podmienka ručenia štatutára úspešného uchádzača podľa § 303 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OBZ" alebo "Obchodný zákonník") za prípadné zmluvné pokuty, ktoré by dostal dodávateľ od verejného obstará...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.