Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie uchádzača z dôvodu neuspokojivých referencií a predloženia tzv. samoreferencií

Dátum: Rubrika: Články

V danom príspevku sa autori budú venovať problematike požadovania, preukazovania a hodnotenia splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), konkrétne podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO, teda požadovaniu predloženia referencie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác a následnému vylučovaniu uchádzačov aplikáciou § 40 ods. 8 písm. a) ZVO. Uvedenej problematike sa autori budú venovať najmä z dvoch hľadísk, a to z hľadiska predloženia referencií, ktoré boli neuspokojivé, resp. označené ako negatívne, a zároveň z hľadiska vystavovania tzv. "samoreferencií" zo strany uchádzačov/záu­jemcov. Autori sa túto tému pokúsia priblížiť v kontexte aktuálnej rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "Úrad"), menovite v kontexte rozhodnutia č. 5103-6000/2024 zo 7. februára 2024 (ďalej len "Rozhodnutie 1") a rozhodnutia č. 5130-6000/2024 zo 7. februára 2024 (ďalej len "Rozhodnutie 2").
V rámci tejto témy sa autori budú venovať dvom konkrétnym situáciám požadovania preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO, keď verejný obstarávateľ [1] požaduje na overenie spôsobilosti uchádzačov plniť predmet zákazky predloženie referencie na už vykonané plnenia, pričom pôjde o nasledujúce situácie:
a)
uchádzač predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti referencie, ktoré verejný obstarávateľ, ktorý ich vystavil, označil ako neuspokojivé, prípadne negatívne, na základe čoho vyhlasovateľ zákazky pristúpil k vylúčeniu uchádzača z procesu verejného obstarávania,
b)
uchádzač predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti tzv.
"samoreferencie"
, čiže referencie vystavené medzi spoločnosťami, ktorú sú vzájomne nejakým spôsobom prepojené (napr. existuje totožnosť v osobe člena štatutárneho orgánu).
Téma preukazovania a hodnotenia splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti je z pohľadu autorov vždy aktuálnou, pretože častokrát sa vyskytnú nové situácie, ktoré treba individuálne vyhodnocovať a posudzovať.
V úvode by autori chceli zdôrazniť, že vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by sa z ich pohľadu malo vždy realizovať primárne s dôrazom na získanie čo najlepšej ponuky a kvalifikovaného zmluvného partnera, ktorý bude schopný riadne a včas splniť predmet zákazky, a teda nemalo by dochádzať k automatickému vylučovaniu uchádzačov, ak z dokumentov predložených v rámci ponuky s určitosťou nevyplýva, že uchádzač preukázal/nepreukázal splnenie požadovaných podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti. Práve naopak, verejný obstarávateľ by mal pristúpiť k požiadaniu uchádzača o vysvetlenie, pričom aj poskytnuté vysvetlenie by mal vnímať citlivo v kontexte možnej zmeny ponuky. Autori v tejto súvislosti zastávajú názor, že je možné doplniť referencie, ak tie, ktoré uchádzač predložil úplne, nereflektujú požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, aj v procese vysvetľovania ponuky. [2]
NEUSPOKOJIVÉ ALEBO NEGATÍVNE REFERENCIE
V rámci Rozhodnutia 1 sa Úrad zaoberal otázkou, keď uchádzač predložil do ponuky referencie dostupné na stránke Úradu, z ktorých vyplývalo, že plnenie v daných zákazkách, ku ktorým boli tieto referencie vystavené, bolo verejným obstarávateľom (odberateľom) označené za neuspokojivé. V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ tohto uchádzača vylúčil z procesu verejného obstarávania podľa § 40 ods. 8 písm. a) ZVO, a to bez toho, aby podrobnejšie túto situáciu preskúmal. Úrad v tejto súvislosti konštatoval, že verejný obstarávateľ pred vylúčením ponuky uchádzača nedostatočne zistil skutkový stav, keďže vychádzal výlučne z referencií dostupných na stránke Úradu, ktoré na relevantné posúdenie skutkového stavu neobsahujú dostatočné množstvo informácií. Úrad v tejto súvislosti poukázal najmä na to, že verejný obstarávateľ nevyhodnotil, prečo boli tieto neuspokojivé referencie vystavené, napríklad v súvislosti s tým, kto odstúpil od zmlúv a v prípade, keď od zmlúv odstupoval verejný obstarávateľ, či išlo o podstatné porušenia zmluvy, alebo nie. Úrad teda v Rozhodnutí 1 došiel k záveru, že verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača predčasne, čím porušil ZVO, pretože neboli naplnené podmienky pre aplikáciu § 40 ods. 8 písm. a) ZVO. [3]
Ustanoveni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.