Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o.

Počet článkov autora: 9


Vylúčenie uchádzača pre podstatné porušenie zmluvy a opatrenia na vykonanie nápravy

Článok sa venuje problematike možnosti vylúčenia uchádzača akýmkoľvek verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania tento uchádzač dopustil pri pl...

Inovatívne partnerstvo - ako na to

Článok prehľadnou formou opisuje tak teoretické, ako aj praktické ­aspekty inovatívneho partnerstva. Ponúka základné informácie o inovačnom obstarávaní a o inovatívnom partnerstve, opisuje fázy inovatívneho partnerstva, jeho špecifiká a trvanie. Č...

Ako obstarávať projekty s agilným vývojom softvéru

Článok sa zameriava na praktické aspekty verejného obstarávania projektov na vývoj informačných systémov s využitím agilného vývoja a agilnej metódy riadenia. Vysvetľuje, čo je agilný vývoj, rozdiely v porovnaní s Waterfall modelom, ich stručné po...

Povinné použitie súťaže návrhov pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania

Článok sa venuje novej špecifickej povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov používať pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania na stavby financované z verejných prostriedkov, pri ktorých pre...

Porovnanie súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením

Článok prehľadnou, komparatívnou formou ponúka detailné porovnanie dvoch špecifických a procesne blízkych postupov vo verejnom obstarávaní na zadávanie špecifických nadlimitných zákaziek, ktoré vyžadujú rokovania medzi verejným obstarávateľom a zá...

Prehľad a vysvetlenie zmien zákona o verejnom obstarávaní

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom dvoch menších noviel – zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona...

Prehľad a vysvetlenie zmien vykonaných v zákone o verejnom obstarávaní

Odborný článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v prvom štvrťroku 2022 prostredníctvom dvoch m...

Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov zadávané tak verejnými obstarávateľmi, ako aj obstarávateľmi. Nové prahové hodnoty pre nad...

Nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom

Článok prehľadnou tabuľkovou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní platných pre civilné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi [teda pre drvivú väčšinu povinných osôb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.