Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Inovatívne partnerstvo - ako na to

Dátum: Rubrika: Články

Článok prehľadnou formou opisuje tak teoretické, ako aj praktické ­aspekty inovatívneho partnerstva. Ponúka základné informácie o inovačnom obstarávaní a o inovatívnom partnerstve, opisuje fázy inovatívneho partnerstva, jeho špecifiká a trvanie. Článok tiež analyzuje postupnosť krokov v inovatívnom partnerstve a pozitíva a negatíva tohto špecifického postupu.
INOVAČNÉ OBSTARÁVANIE
Inovatívne partnerstvo predstavuje jeden z možných postupov verejného obstarávania pri tzv. inovačnom obstarávaní. Zjednodušene, inovačné obstarávanie je proces, ktorý zahŕňa jeden alebo obidva z týchto aspektov:

1. Verejné obstarávanie procesu inovácie – výskum a vývoj – s (čiastkovými) výsledkami. Verejný obstarávateľ v tomto prípade obstaráva plnenia v oblasti výskumu a vývoja týkajúce sa výrobkov, služieb, stavebných prác alebo procesov, ktoré ešte neexistujú. Verejný obstarávateľ opíše svoju potrebu a vyzve dodávateľov a výskumných pracovníkov, aby vyvinuli inovačné výrobky, služby, stavebné práce alebo procesy na uspokojenie tejto potreby.

2. Verejné obstarávanie výsledkov inovácie vytvorených inými.
Verejný obstarávateľ neobstaráva štandardný výrobok, ale je v postavení prvého používateľa, ktorý obstaráva výrobok, službu, stavebné práce alebo proces, ktoré sú na trhu novinkou a zahŕňa významné nové vlastnosti.
Užitočnosť inovačného obstarávania je najmä v oblastiach, v ktorých na verejný sektor pripadá veľká časť dopytu a verejní obstarávatelia ho môžu využiť ako prostriedok na riešenie hlavných spoločenských výziev - mobilita, zdravie, výstavba, digitalizácia verejnej správy, nakladanie s odpadmi, recyklácia či trvalo udržateľná doprava. Zároveň poskytuje predbežné reál­ne posúdenie konkrétnych špecifických potrieb verejného obstarávania oproti dostupným riešeniam.
Metódy a formy inovačného obstarávania nie sú spojené iba s inovatívnym partnerstvom ako osobitným postupom vo verejnom obstarávaní používaným pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Možno ich využiť aj v špecifických rokovacích postupoch - v súťažnom dialógu a v rokovacom konaní so zverejnením. Viac o týchto postupoch v osobitnom článku
Porovnanie súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením
(Verejné obstarávanie - právo a prax č. 5/2023).
Prvky inovačného obstarávania možno zakomponovať aj do "štandardných" postupov vo verejnom obstarávaní, akými sú verejná súťaž, užšia súťaž alebo zadávanie podlimitných zákaziek. Ide najmä o využitie nasledujúcich postupov, inštitútov a nástrojov:
-
dostatočné odborné a personálne kapacity na strane verejného obstarávateľa,
-
prípravné trhové konzultácie,
-
opis predmetu zákazky formulovaný najmä funkčnými požiadavkami, nie iba opisnými požiadavkami,
-
overovanie kvalifikácie uchádzačov špecifickými podmienkami účasti, najmä špecifickými referenciami záujemcu/uchádzača a požiadavkami na kľúčových expertov,
-
MEAT kritériá na vyhodnotenie ponúk, najmä vyhodnocovanie (bonifikácia) technických parametrov zameraných na inovácie a vyhodnocovanie nákladov počas životného cyklu,
-
umožnenie predloženia a vyhodnocovania variantných riešení,
-
rozdelenie predmetu zákazky na časti,
-
využívanie sofistikovanejších zmlúv, riešiacich najmä práva duševného vlastníctva, špecifické platobné metódy, kritériá plnenia a preberania zákazky, merateľné ukazovatele kvality a ciele plnenia a ďalšie súvisiace špecifické zmluvné dojednania,
-
využívanie centrálneho obstarávania alebo spoločného obstarávania,
-
prispôsobenie podmienok a požiadaviek verejného obstarávania tak, aby neboli vylúčené startupy.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O INOVATÍVNOM PARTNERSTVE
Prvou podmienkou uplatnenia postupu inovatívneho partnerstva je potreba inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním výrobku, stavebných prác alebo služieb už dostupných na trhu. Druhou podmienkou použitia inovatívneho partnerstva je, že predpokladaná hodnota tovaru, stavebných prác alebo služieb musí byť primeraná investíciám na ich vývoj.
Zákon č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") definuje inováciu ako
"zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov".
Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj a následný nákup tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú výsledkom vývoja, za predpokladu, že zodpovedajú požiadavkám a maximálnym nákladom zmluvne dohodnutým medzi verejným obstarávateľom a partnerom alebo partnermi.
Proces inovatívneho partnerstva prebieha v troch fázach:
1.
Fáza výberu
- prebieha úplne na začiatku, keď sa na základe zručností a schopností vyberie jeden alebo viac najvhodnejších partnerov. Po vyhodnotení kvalifikácie sa realizujú rokovania o základných a konečných ponukách. Následne sa na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality uzavrie/uzavrú zmluva/zmluvy, ktorou/ktorými sa zriadi inovatívne partnerstvo.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.