Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2024

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
3/2024

Zmeny zmlúv malého rozsahu

JUDr. Ján Miloslav Tazberík

Zmena zmluvy malého rozsahu podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), tzv. zmena zmluvy de minimis, predst...

ISO 14067: Nový nástroj pre zelené verejné obstarávanie tovarových zákaziek

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

ISO 14067, nová medzinárodná norma pre kvantifikáciu uhlíkovej stopy produktov (CFP), sa môže stať ústredným nástrojom na podporu zeleného verejného obstarávania (GPP).

Vylúčenie uchádzača pre podstatné porušenie zmluvy a opatrenia na vykonanie nápravy

JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o. JUDr. Miroslava Mikle, PanGen s.r.o.

Článok sa venuje problematike možnosti vylúčenia uchádzača akýmkoľvek verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia ver...

Obsah vydania

Vydáva

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2024
Odborný dvojmesačník; ročník XI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka:
Mgr. Zuzana Aštary

Odborný garant:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočníme písomne vždy v mesiaci október.
Ročné predplatné je 129 € vrátane DPH (21,50 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Verejné obstarávanie – právo a praxna www.vovpraxi.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: dvojmesačník

Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 24. 5. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 4950/14 (tlačená verzia)
EV 22/22/EPP (online)
ISSN 1339-5963 (tlačená verzia)
ISSN 2453-6512 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.