Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Musí byť súčasťou súťažných podkladov pri zriaďovaní dynamického nákupného systému návrh zmluvy?

Dátum: Rubrika: Články

Dynamické nákupné systémy (ďalej len "DNS") sú v podmienkach verejného obstarávania na Slovensku zavedené spôsoby verejných nákupov, osvedčili sa pre rýchle a efektívne zadávanie zákaziek, možnosťou kvalifikácie nových hospodárskych subjektov (je to systém otvorený), možným predĺžením ich trvania alebo navýšením ich hodnoty. Jediným potenciálnym limitom je viazanie na bežnú dostupnosť tovarov, stavebných prác alebo služieb, ale tu sme viazaní dikciou európskych smerníc o verejnom obstarávaní. Príprava podkladov pre zriadenie dynamického nákupného systému je tiež jednoduchšia ako iné nadlimitné postupy zadávania zákaziek, keďže opis predmetu zákazky postačuje uviesť formou odkazov na kódy zo spoločného slovníka obstarávania a pri podmienkach účasti, okrem obligatórneho osobného postavenia, to verejní obstarávatelia spravidla "nepreháňajú" a požadujú nanajvýš referencie v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti (samozrejme, nie sú vylúčené ani iné podmienky účasti, ale nejde o častý jav). Ani kritériá na vyhodnotenie ponúk netreba uvádzať v takej miere detailu, aby boli známe pravidlá ich uplatnenia (hodnotenia) alebo váhovosť. Nie je vylúčená ani kombinácia, keď verejný obstarávateľ uvedie, že kritérium bude najnižšia cena a do doplňujúcich informácií oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uvedie, že v rámci čiastkových zákaziek zadávaných s využitím DNS môže použiť aj kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (tzv. MEAT kritériá). Musí byť však súčasťou súťažných podkladov pri zriaďovaní dynamického nákupného systému návrh zmluvy? Alebo postačuje, ak bude zmluva až súčasťou výzvy na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej čiastkovej zákazky, keďže až tu sa bude kreovať konkrétny a presný, jasný, určitý opis zákazky? Skúsim sa podeliť o svoj názor na nasledujúcich riadkoch tohto článku.
Z ČOHO MÔŽE POCHÁDZAŤ NÁZOR, ŽE ZMLUVA MÁ BYŤ SÚČASŤOU SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV PRI ZRIAĎOVANÍ DNS?
Predpokladom na zriadenie DNS je vytvorenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje všetky štandardné náležitosti a v prípade nadlimitného DNS sa zasiela na zverejnenie do úradného vestníka EÚ a vestníka verejného obstarávania. V deň jeho zverejnenia v úradnom vestníku EÚ publikuje verejný obstarávateľ súťažné podklady vo svojom profile. Súťažné podklady však v prípade zriaďovania DNS neobsahujú podrobný opis predmetu zákazky (ten bude až súčasťou výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS, t.j. v rámci druhej fázy, keď už bude dochádzať k zadávaniu zákaziek), ani pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk. Obsahujú pochopiteľne podmienky účasti (za predpokladu, že ich úplne znenie nebolo publikované už v rámci oznámenia o vyhlásení DNS), keďže ide o prvú fázu, kvalifikačné kolo, kde po vzore užšej súťaže záujemcovia predkladajú "iba" žiadosti o účasť, t.j. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Odkiaľ teda môže prameniť názor, podľa ktorého súčasťou súťažných podkladov má byť aj návrh zmluvy alebo obchodné podmienky dodania predmetu zákazky?
Odpoveď treba hľadať v § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), podľa ktorého:
"Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk.
Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.
V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje."
Uvedený názor/pohľad na vec teda pramení z § 42 ods.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.