Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Téma Neplatnosť zmluvy uzatvorenej vo verejnom obstarávaní v novom podcaste

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kedy môže ÚVO „napadnúť“ platnosť zmluvy? Aké dôsledky z toho vyplývajú pre verejného obstarávateľa? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky spojené s touto témou sa dozviete v novom podcaste, ktorý si pre vás pripravila Paulína Vargicová z odboru le...

ÚVO a NKÚ: Dávame na stôl riešenia pre vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“)  presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu,...

Navýšenie IROP z REACT-EU schválené Európskou komisiou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. júna 2021 - Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko príde prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Pe...

Zmena č. 4 vo výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 4  výzvy s kódom zameranej na podporu dobudovania základnej...

Usmernenie k Výzve na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.6.2021 Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný fi...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil 5. výzvu na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vy...

Informácia o čerpaní eurofondov k 31.5.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -15. júna 2021 - Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na  programové obdobie 2014 –2020   (15,34 mld. EUR) čerpanie na národnej úrovni 7,07 mld. EUR, čo predstavuje 46,07% z celkovej alokácie k 31.5.2021. ...

Príručka pre žiadateľov verzia 3.2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty - pre prioritné osi 2,3 a 4, Progr...

Granty EHP a Nórska: Čo všetko sa implementovalo z grantov v roku 2020 v Európe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 – Prispievateľské štáty pripravili Status report 2020, v ktorej sa môžete dozvedieť viac o implementácii  Grantoch EHP a Nórska v celoeurópskom kontexte.

Informačný webinár k výzve na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej pod...

Výzva na poskytovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na po...

Nová výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júna 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirke...

ÚVO zorganizoval medzinárodný workshop o zelenom verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 26. mája 2021 zorganizoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) online workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie s medzinárodnou účasťou zástupcu Organizácie pre hospodársku spoluprácu ...

SIEA vyhlásila VO na zabezpečenie mestského vodíkového autobusu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. jún 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabez...

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava- 10. júna 2021- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká ...

Uzavretie 7. a 8. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o uzávierke 7. a 8. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Uzavretie 7. hodnotiace...

Zodpovedné VO vedie rozhovory s odborníkmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počnúc aprílom 2020 bol spustený na Úrade pre verejné obstarávanie projekt s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“, realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spol...

Dodržiavanie ZVO je o zaistení férovosti a ochrane verejných peňazí, za ktoré sa stavajú nájomné byty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je opakovane napádaný za rozhodnutia v prípade výstavby nájomných bytov, keďže v minulosti zistil viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní. „V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že úrad svoj...

Zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júna 2021 - Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyzýva odbornú verejnosť na zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“.

Výzva pre malé projekty 2021 z Fondu SK-NIC

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. júna 2021 – Máte dobrý nápad, ale Vám chýbajú prostriedky? Malá výzva z Fondu SK-NIC je už otvorená, do 15. júla 2021. Na podporu internetovej komunity je vyčlenených 100 000 eur.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.