Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácie Obnovme si svoj dom 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2021 - Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie  v programe Obnovme si svoj dom vo výške viac ako 12 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok vyhlasuje dotačné výzvy pre rekonštrukciu pamiatok na Slovensku.

Ročne podporí ministerstvo kultúry cez svoje dotačné programy priemerne 500 pamiatok. Za posledné 4 roky je každoročne v dotačných výzvach Obnovme si svoj dom (OSSD) 12 miliónov eur. Predtým to bolo výrazne menej, približne 5,5 milióna eur.

Aktuálne zverejnené výzvy sa týkajú podprogramov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. Začiatkom roka 2022 spustí rezort v rámci programu OSSD ešte výzvu v podprograme 1.5 (Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy), kde budú alokované približne 4 milióny eur.

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (alokovaná suma: 5 000 000 eur)
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (alokovaná suma: 1 600 000 eur)
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu (alokovaná suma: 270 000 eur)
1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave (alokovaná suma: 1 000 000 eur)
1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (približne 4 000 000 eur) – výzva v tomto podprograme bude spustená až v roku 2022

Samostatnou kapitolou je Národný cintorín v Martine, pri ktorom vyčlení MK SR rovnakú čiastku, akú poskytne mesto Martin.

Záujem je väčší ako dovoľuje rozpočet

Investičný dlh na slovenských pamiatkach je dohromady približne 5,4 miliardy eur. Dlhé roky neboli pamiatky prioritou, a preto nám chátrajú, čo nás následne na konci dňa stojí ešte viac peňazí.

Pamiatkový úrad SR eviduje približne 10 000 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 16 000 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Jedným z nástrojov na ich záchranu je práve dotačný program ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorý funguje od roku 2004. Prostredníctvom neho sa podarilo do dnešného dňa zachrániť približne 5542 pamiatok v celkovej výške takmer 98 miliónov eur. Pre rok 2022 bude v dotačnom programe OSSD pracovať so sumou 12 miliónov eur – zatiaľ – keďže rokovania o rozpočte na parlamentnej úrovni ešte nie sú ukončené.

Keďže pamiatok na rekonštrukciu je každý rok viac ako má ministerstvo kultúry rozpočet, budú sa jednotlivé doručené žiadosti posudzovať systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy.

Podľa odhadov ministerstva kultúry by mohli byť všetky projekty vyhodnotené vo februári a následne v apríli by sa mohlo pristúpiť k podpisom zmlúv. Výnimkou je podprogram 1.1, v ktorom sa každoročne posudzuje veľké množstvo žiadostí, a na ich vyhodnotenie je preto potrebný dlhší čas.

Špecifikum ročníka OSSD 2022

Priority pre rok 2022 sú obnova krovov, strešných prvkov a striech, pretože, keď je dobrá strecha, tak pamiatka je zachránená; ďalej podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove objektov, pretože cieľom je rozvíjať tradičné remeslá a remeselníci na Slovensku a robili aj naďalej dobrú obnovu a napokon obnova kaštieľov, pretože na Slovensku je veľmi veľa kaštieľov v zlom stavebno-technickom stave a chceme, aby boli ich vlastníci aktivizovaní a aby ich začali obnovovať.  

V podprograme 1.4 bola navýšená suma oproti roku 2021 vzhľadom na to, že štandardný projekt s nezamestnanými sa transformoval a nie je možné kombinovať dotáciu na pracovníkov s dotáciou 1.4, tak ako to bolo v minulosti, preto je potrebné zaplatiť aj pracovnú silu z podprogramu 1.4. Paralelne k tomuto projektu bude možnosť čerpania dotácie na nezamestnaných prostredníctvom novokoncipovaného národného projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“ v rámci spolupráce s MV SR, avšak na tento projekt bude vyhlásená samostatná výzva a túto dotáciu nebude možné kombinovať s dotáciou pridelenou v podprograme OSSD 1.4.

Podávanie žiadostí

Na jednu národnú kultúrnu pamiatku je možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD. Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, atď… Kompletný zoznam a presné definície a špecifikácie oprávnených žiadateľov sú zverejnené vo výzvach k jednotlivým podprogramom.

Uzávierka podávania žiadostí v spustených podprogramoch (1.1-1.4) je do 31. decembra 2021. Všetky potrebné informácie pre žiadateľov zverejnilo ministerstvo kultúry na podstránke OSSD 2022. Registrácia žiadateľa do ISDS vrátane  jednotlivých  krokov je dostupná na https://ds.culture.gov.sk. Následne je možné žiadosť odoslať elektronickou formou cez www.slovensko.sk alebo vytlačiť zaregistrovanú žiadosť a poslať ju poštou na adresu  MK SR alebo odovzdať osobne v podateľni. V prípade chýbajúcich dokumentov v žiadostiach vyzve MK SR žiadateľov o ich doplnenie.

Žiadosť je možné podať kompletne elektronicky, prostredníctvom Slovensko.sk.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie