Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
5/2020

Kritériá posúdenia (ne)dovoleného rozdelenia zákazky

JUDr. Simona Laktišová

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní často v praxi schyľujú k rozdeleniu zákaziek. Dôvody verejných obstarávateľov, na základe ktorých pristúpia ...

Je možné predloženie vzorky nahradiť jednotným európskym dokladom?

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

V praxi sa ustálilo, že vyžadovanie vzoriek predstavuje podmienku účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do...

Predchádzanie vzniku trestnoprávnej zodpovednosti vo verejnom obstarávaní

JUDr. Marek Griga

V prípade pravidiel verejného obstarávania je rovnako ako v iných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky dôležitá otázka zodpovednosti za porušenie pravidiel verejného obstarávania.  Por...

Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 01.11.2020

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 ...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, e-mail: Tamara.Bakova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Pavol Markov – PAMART;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 9. 10. 2020.

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1339-5963

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.