Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Jana Zemková, PhD.

Počet článkov autora: 31


Princíp proporcionality vs. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Voľnosť pri stanovení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je limitovaná tým, že podmienky pre uchádzačov nesmú byť diskriminačné, t. j. musia byť pre všetkých uchádzačov rovnaké.

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) ani zápisnica o jeho prerokovaní nie sú takými opatreniami orgá...

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a kasačné konanie

Aké procesné podmienky musia byť splnené, aby bolo možné protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom o...

Lehota na podanie žaloby na správny súd

Lehota na podanie žaloby na správny súd podľa § 181 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny súdny poriadok" alebo "SSP") je lehotou prekluzívnou a jej zmeškanie nemožno odpustiť. Podaní...

Podmienky účasti pri nadlimitnej zákazke požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Krajský súd v B. (ďalej aj "prvostupňový súd" alebo "krajský súd") rozsudkom zo 4. decembra 2014, sp. zn. 1 S 138/2014-225, podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občians...

Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy vs. zákon o verejnom obstarávaní

Lehota podľa § 146a ods. 3 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom v rozhodujúcom období (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") je lehotou stanovenou k uplatneniu práva, ktoré sa opiera o hmotnoprávne ...

Sankcia za porušenie povinnosti doručiť úradu oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov s uvedením dátumu doručenia

Správny súd pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v sankčných veciach a rovnako ani správny orgán sa nemôžu zaoberať otázkou, či je príslušná sankcia primeraná vo vzťahu ku skutku a či mal správny orgán aplikovať jednotlivé krité...

Správne súdnictvo, správa o zistenej nezrovnalosti, žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

Vo výzve na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 528/2008 Z.z.") nemôže žalovaný uplatniť svoju rozhodo...

Zápisnica o prerokovaní protokolu

Zápisnica o prerokovaní protokolu nie je rozhodnutím ani opatrením orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré by zakladalo, menilo, rušilo alebo deklarovalo práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu. Ide o opatrenie predb...

Kasačná sťažnosť a povinnosť sťažovateľa spísať podanie advokátom

Ak je kasačným sťažovateľom orgán verejnej správy, musí rovnako spĺňať procesnú požiadavku zákonodarcu, aby kasačná sťažnosť bola spísaná advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 6 Sžfk ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.