Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo zákon o verejnom obstarávaní


Rigidnosť a taxatívnosť § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Vyžadovať potvrdenia o plnení na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti od hospodárskych subjektov pri obstarávaní tovarov a služieb, ak odoberateľom bol iný subjekt ako verejný obstarávateľ, súčasné znenie zákona č. 343/2015 Z. z...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Možnosti preukázania podmienky účasti údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení

Odborný článok rozoberá flexibilné možnosti preukázania podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) z hľadiska typu dokladov, char...

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34...

Rokovanie o znížení ceny

Ostatná veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zakotvila inštitút možnosti rokovania o znížení ceny. V príspevku sa zameriame na možnosti použitia uvedeného...

Uzavretie zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí po odstúpení od zmluvy

Názov článku pomerne jasne prezrádza, čo v sebe ukrýva nový inštitút na použitie priameho rokovacieho konania. Skutočne sa možno s účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Prehľad a vysvetlenie zmien zákona o verejnom obstarávaní

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom dvoch menších noviel – zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona...

Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

Jednou z hlavných zmien veľkej novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je komplexná úprava profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Nová šiesta hlava ZVO up...

Prehľad a vysvetlenie zmien vykonaných v zákone o verejnom obstarávaní

Odborný článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v prvom štvrťroku 2022 prostredníctvom dvoch m...

Preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia zahraničnými osobami

Súčasťou tzv. veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnej od 31. marca 2022 realizovanej formou zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.