Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
4/2020

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

JUDr. Simona Laktišová

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo všeobecnosti zaraďujeme medzi revízne postupy v zmysle štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých z...

Mimoriadne nízka ponuka v procese vyhodnocovania ponúk

Okrúhly stôl obstarávania

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sme povinní v procese vyhodnocovania ...

Právo uchádzača podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk contra informačný deficit

Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tento príspevok sa zaoberá materiálnym rozmerom práva uchádzača podať námietky proti oznámeniu o vyhodnotení ponúk alebo návrhov v kontraste s informačným deficitom uchádzača vo svetle právnej úpra...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, e-mail: Tamara.Bakova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Pavol Markov – PAMART;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 14. 8. 2020.

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1339-5963

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.