Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Branislav Hudec

Počet článkov autora: 47


V akej hodnote môžu byť požadované referencie?

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) je nepochybne najčastejšie uplatňovanou podmienkou účasti technickej...

Podlimitná zákazka realizovaná nadlimitným postupom

Ako sa postupuje v prípade, keď verejný obstarávateľ dobrovoľne uplatní najprísnejší nadlimitný postup zadávania zákaziek aj napriek tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je vo finančnom limite podlimitnej zákazky? Uplatňujú sa bez výnimky pravid...

Meet the buyer v sektore IT zákaziek

Akcie „Meet the byuer“, čiže priestor pre uchádzačov o verejné zákazky „stretnúť“ svojho nákupcu, sa začína presadzovať aj v podmienkach verejného obstarávania na Slovensku. Ide o neformálny spôsob komunikácie verejného obstarávateľa alebo obstará...

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027 (2.)

Nová Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Príručka k VO“), ktorá nadobudla účinnosť 22. decembra 2022, predstavuje sumár pravidiel pre žiadateľov a prijímateľov, ktorí budú reali...

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027

V novom programovom období 2021 – 2027 sa avizuje výrazné zjednodušenie procesov pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. Najpodstatnejšou zmenou je vytvorenie jedného programu namiesto šiestich, kreovanie jedného riadiaceho orgánu, ktorý bude p...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Uzavretie zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí po odstúpení od zmluvy

Názov článku pomerne jasne prezrádza, čo v sebe ukrýva nový inštitút na použitie priameho rokovacieho konania. Skutočne sa možno s účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Jednotná príručka pre eurofondové verejné obstarávanie - verzia 2

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, konkrétne jej verzia 1, bola vydaná s účinnosťou od 15. júna 2021 a zaviedla jednotné pravidlá pre zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných ...

Dynamický nákupný systém - vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je pri správnom použití skutočne efektívny nástroj na rýchle zadávanie zákaziek vysokého finančného objemu. Je pozitívnou správou, že čoraz viac verejných obstarávateľov a obstarávateľov objavilo pozitíva...

Nové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou podľa "veľkej" novely zákona o verejnom obstarávaní

Procesné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zostávali dlhé roky nemenné, pričom sa upravovali najmä horné finančné limity spojené s týmto najjednoduchším postupom verejného obstarávania. Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.