Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Podlimitná zákazka realizovaná nadlimitným postupom

Dátum: Rubrika: Články

Ako sa postupuje v prípade, keď verejný obstarávateľ dobrovoľne uplatní najprísnejší nadlimitný postup zadávania zákaziek aj napriek tomu, že predpokladaná hodnota zákazky je vo finančnom limite podlimitnej zákazky? Uplatňujú sa bez výnimky pravidlá pre nadlimitný postup? Nie sú tieto pravidlá zbytočne prísne pre záujemcov a uchádzačov, keď ide z hľadiska finančného limitu o „lacnejšiu“ a administratívne menej náročnú zákazku? Tento článok poodhalí pravidlá, ktoré by v súlade s duchom základných princípov vo verejnom obstarávaní mal verejný obstarávateľ uplatniť, ak zvolí dobrovoľne prísnejší a transparentnejší postup a odlíši tieto situácie od takých, keď verejný obstarávateľ uplatní nadlimitný postup z dôvodu eliminácie nedovoleného delenia zákaziek, keďže plánuje v blízkom časovom období vyhlásiť ďalšiu alebo ďalšie vecne súvisiace zákazky.

Doterajšia metodická a rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") je taká, že takýto postup verejného obstarávateľa je možný a súladný so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"). Základné pravidlo, ktorým sa ÚVO pri posúdení týchto situácií riadil, je, že zvolený prísnejší postup verejného obstarávateľa nemôže zhoršiť (sťažiť) procesné postavenie a postup záujemcov a uchádzačov, ktoré by vytváralo prekážky predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť. Pokiaľ sa však procesné postavenie záujemcu alebo uchádzača nezhorší, ale práve naopak, jeho postavenie sa vylepšuje (napr. zásluhou dlhšej minimálnej lehoty na predkladanie ponúk), aplikujú sa pravidlá spojené s prísnejším postupom. Tento základný postulát predstavuje určité vodítko ako postupovať, ak sú naplnené skutkové okolnosti prípadov, keď verejný obstarávateľ z hľadiska predpokladanej hodnoty podlimitnú zákazku vyhlási a zadáva nadlimitným postupom, pričom tak urobí dobrovoľne a nie z dôvodu existencie vecne súvisiacich zákaziek, ktoré zároveň spája časová a miestna súvislosť.
Pravidlá predstavené v tomto článku majú svoj základ v metodickom usmernení ÚVO, napríklad ide o metodické usmernenie č. 4498-5000/2022, v ktorom je uvedené:
"V prípade, ak pri určitej zákazke vyplýva povinnosť postupovať konkrétnym postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ povinný v oznámení a v súťažnej dokumentácii aplikovať inštitúty stanovené 
zákonom o verejnom obstarávanípre tento postup. Naopak, v prípade dobrovoľného použitia "vyššieho" postupu by mal verejný obstarávateľ za účelom zabránenia prílišnej prísnosti vo vzťahu k uchádzačom a záujemcom umožniť aj uplatnenie podmienok platných pre jednotlivé inštitúty menej prísnejšieho postupu, ktorým by mala byť zákazka vzhľadom na jej predpokladanú hodnotu zadávaná."
Začnime teda postupne prehľadom jednotlivých inštitútov upravených v ZVO, ktoré ZVO upravuje odlišne v prípade nadlimitného a podlimitného postupu s vysvetlením a odôvodnením, ktorý postup by sa mal v danej situácii aplikovať (ak verejný obstarávateľ dobrovoľne použije prísnejší postup). Ešte je vhodné uviesť, že v tomto prípade verejný obstarávateľ napriek tomu, že z hľadiska predpokladanej hodnoty ide o podlimitnú zákazku, vypĺňa nadlimitný formulár oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a jeho odoslaním bude oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na nasledujúci pracovný deň v slovenskom vestníku verejného obstarávania.
LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
V prípade nadlimitnej verejnej súťaže je lehota na predkladanie ponúk v súlade s § 66 ods. 3 ZVO najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (nerozlišuje sa, či ide o tovary, služby alebo stavebné práce).
V prípade podlimitnej zákazky verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 13 ZVO určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby a 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.