Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2019

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
5/2019

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie

Mgr. Branislav Hudec

Pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj "fondy EÚ") je mimoriadne dôležité dodržať princípy hospodárnosti, čo je nevyhnutná požiadavka na klasifikovanie výdavkov ako oprávnen...

Podstatná zmena zmluvy - vylúčenie zmluvnej pokuty za omeškanie

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Smluvní ujednání, jímž zadavatel změní smlouvu na veřejnou zakázku uzavřenou v souladu se zadávací dokumentací s vybraným uchazečem tím způsobem, že po vybraném uchazeči nebude oprávněn požadovat s...

Preukazovanie osobného postavenia pri spore s daňovým úradom/sociálnou poisťovňou

JUDr. Juraj Tkáč, PhD. Dominika Suchá

Cieľom tohto príspevku je porovnanie znenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa nedoplatkov na poistnom a daňových nedoplatkov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ne...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.