Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

395/2021 Z.z.

395/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 7. 10. 2021 Účinný 5. 11. 2021 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

493/2021 Z.z.

493/2021 Z.z. , ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Schválený 13. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

56/2012 Z.z.

56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Schválený 31. 1. 2012 Účinný 1. 3. 2012 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

297/2008 Z.z.

297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

530/2003 Z.z.

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

64/2022 Z.z.

64/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Schválený 16. 2. 2022 Účinný 9. 3. 2022 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

86/2022 Z.z.

86/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 23. 3. 2022 Účinný 25. 3. 2022 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

121/2022 Z.z.

121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 16. 3. 2022 Účinný 1. 5. 2022 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

151/2022 Z.z.

151/2022 Z.z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 27. 4. 2022 Účinný 1. 6. 2022 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

382/2012 Z.z.

382/2012 Z.z. , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z.z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

Schválený 6. 12. 2012 Účinný 1. 1. 2013  

Predpis Zbierky zákonov

382/2018 Z.z.

382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Schválený 10. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

455/1991 Zb.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

138/1992 Zb.

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Schválený 28. 2. 1992 Účinný 1. 6. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

222/2004 Z.z.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

315/2016 Z.z.

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

292/2014 Z.z.

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 7. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

528/2008 Z.z.

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

42/1994 Z.z.

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 26. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

227/2002 Z.z.

227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Schválený 11. 4. 2002 Účinný 1. 5. 2002 Novelizovaný: 29. 12. 2020