Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov N

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

315/2016 Z.z.

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2019  

Predpis Zbierky zákonov N

292/2014 Z.z.

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

528/2008 Z.z.

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

42/1994 Z.z.

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 8. 6. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

227/2002 Z.z.

227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Schválený 11. 4. 2002 Účinný 1. 5. 2002 Novelizovaný: 29. 12. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

221/2019 Z.z.

221/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 19. 6. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

177/2018 Z.z.

177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

162/2015 Z.z.

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

160/2015 Z.z.

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

161/2015 Z.z.

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

118/2008 Z.z.

118/2008 Z.z. o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 20. 2. 2009  

Predpis Zbierky zákonov

155/2016 Z.z.

155/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

152/2016 Z.z.

152/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016 Zrušený: 25. 9. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

132/2016 Z.z.

132/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

41/2019 Z.z.

41/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Schválený 11. 2. 2019 Účinný 1. 3. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

305/2013 Z.z.

305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Schválený 4. 9. 2013 Účinný 1. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 10. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

18/1996 Z.z.

18/1996 Z.z. o cenách

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 6. 3. 2024