Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Núdzová kontraktácia pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave v kontexte pravidiel verejného obstarávania

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

Kontraktácia v oblasti zabezpečovania služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave predstavuje komplikovaný súbor procesov, ktoré musia byť zo strany verejných obstarávateľov (vyšších územných celkov a obcí/miest) realizované v kontexte pravidiel verejného obstarávania. Zákonodarca sa novelizáci

Online časopis

Usmernenie k inovačnému obstarávaniu

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

Európska komisia vydala 18. júna 2021 dokument pod názvom Oznámenie Komisie, Usmernenie k inovačnému obstarávaniu. Oblasť inovácií nie je v SR často používaná, aj keď jej hlavný cieľ, ktorým je prechod súčasného hospodárstva k zelenému a digitálnemu hospodárstvu, môže mať veľký význam pre celú spolo

Online časopis

Vybrané otázky týkajúce sa korekcií: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z hľadiska judikatúry a preskúmateľnosť protokolu Úradu pre verejné obstarávanie

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

V článku sa budeme venovať vybraným otázkam týkajúcim sa finančných opráv (korekcií). Konkrétne sa zameriame na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, ako ju vnímajú slovenské súdy, teda či ide o súkromnoprávny – horizontálny vzťah alebo má táto zmluva vertikálny – verejnoprávny

Online časopis

Nové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou podľa "veľkej" novely zákona o verejnom obstarávaní

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2022

Procesné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zostávali dlhé roky nemenné, pričom sa upravovali najmä horné finančné limity spojené s týmto najjednoduchším postupom verejného obstarávania. Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zm

Online časopis

Riadenie rizík vo verejnom obstarávaní

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

Verejné obstarávanie je pomerne zložitý proces pozostávajúci z viacerých fáz. V každej z nich sa môžu vyskytnúť určité typy rizík a ohrození týkajúcich sa nielen realizácie samotného procesu zadávania zákazky, ale aj fázy plnenia zmluvy. V tomto článku sa zameriame na možnosti identifikácie a účinne

Online časopis

REACT-EU a Plán obnovy

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

Dva roky sa svet borí s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-CoV-2, čo malo a má neblahý vplyv na ekonomiky celého sveta. Z toho dôvodu EÚ vytvorila nástroj/program NextGenerationEU, teda „Európska únia pre ďalšie generácie“. Na tento nástroj bolo pre krajiny EÚ vyčlenených približne 750 miliárd eur vo

Online časopis

Návrhy Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2022

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november – december 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2022

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Online časopis

Žaloby Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2022

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2021 žaloby k problematike verejného obstarávania.

Online časopis

Zadávanie súhrnných správ pri zákazkách zadávaných v súlade s § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní ("výnimkové zákazky")

Rubrika: Otázky z praxe Vydanie: 1/2022

Ako a akým spôsobom sa zadávajú súhrnné správy pri „výnimkových zákazkách” a aké pravidlá sa na ne vzťahujú?

Online časopis

Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2022

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov zadávané tak verejnými obstarávateľmi, ako aj obstarávateľmi. Nové prahové hodnoty pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže

Online časopis

Nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2022

Článok prehľadnou tabuľkovou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní platných pre civilné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi [teda pre drvivú väčšinu povinných osôb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.

Online časopis

Dopad novej právnej úpravy na fungovanie obecných komunálnych podnikov

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2022

Veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinná od konca marca 2022 prináša so sebou viaceré zmeny. V tomto príspevku sa autor zamýšľa nad dopadom novej právnej úpravy § 11 ZVO na fungovanie obecných komunálnych

Online časopis

Vendor lock-in efekt a aktuálne východiská českej judikatúry

Rubrika: Články Vydanie: 1/2022

Vendor lock-in predstavuje v oblasti verejného obstarávania nechcený a často veľmi zložitý problém, ktorý môže spôsobiť objednávateľovi ďalších IT služieb nečakané komplikácie. Vendor lock-in stav možno stručne definovať ako právne alebo faktické uzatvorenie predmetu plnenia, ktorého priamym dôsledk

Online časopis

Cloudové služby

Rubrika: Články Vydanie: 2/2022

Možnosť využitia počítačovej kapacity po určitú dobu alebo technickej infraštruktúry bez veľkých investícii do hardware, to umožňujú cloudové služby. Ich využitie čoraz viac narastá a verejný sektor nie je bokom. Ako sa s tým vysporiadať v procese verejného obstarávania zostáva predmetom diskusie. 

Online časopis

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní

Rubrika: Články Vydanie: 2/2022

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. priniesla inštitút garantov. Cieľom je, aby proces verejného obstarávania zabezpečovali osoby s vysokou úrovňou profesionality. Tým sa odstráni množstvo chýb spôsobených neznalosťou zákona alebo

Online časopis

Uplatňovanie kvalitatívnych kritérií

Rubrika: Články Vydanie: 2/2022

Verejní obstarávatelia na Slovensku zriedkavo stanovujú ako kritériá na vyhodnocovanie ponúk tzv. kvalitatívne kritériá. Z prieskumov vyplýva, že dôvodom obáv uplatniť kvalitatívne kritérium na vyhodnotenie ponúk je chýbajúca dobrá prax v tomto smere, nedostatočné usmernenia zo strany kontrolných or

Online časopis

Všetky ponuky sú nad predpokladanou hodnotou zákazky. Môže byť najnižšia ponuka mimoriadne nízka?

Rubrika: Články Vydanie: 2/2022

Vysoká inflácia, ktorá v súčasnosti zasiahla aj Slovensko, so sebou prináša viaceré prípady, ktoré sa vo verejnom obstarávaní doteraz nevyskytovali. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď všetky ponuky vysoko prevyšujú stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“) , pričom však jedn

Online časopis

Dynamický nákupný systém - vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní

Rubrika: Aktuality Vydanie: 2/2022

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je pri správnom použití skutočne efektívny nástroj na rýchle zadávanie zákaziek vysokého finančného objemu. Je pozitívnou správou, že čoraz viac verejných obstarávateľov a obstarávateľov objavilo pozitíva tejto formy verejných nákupov. Cieľom tohto článku j

Online časopis

Next generation EU

Rubrika: Články Vydanie: 2/2022

Kríza COVID-19 predstavuje pre Európu výzvu historických rozmerov. EÚ a jej členské štáty museli prijať mimoriadne opatrenia na ochranu zdravia občanov a zabrániť kolapsu ekonomiky. Na žiadosť členských štátov predstavila Európska komisia balík opatrení pod názvom NextGenerationEU s cieľom prioritne