Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Nepredvídaná udalosť - uzavretie dodatku alebo použitie priameho rokovacieho konania?

Vydanie: 3/2016

V tomto príspevku analyzujeme možnosť, resp. povinnosť (verejného) obstarávateľa postupovať pri nepredvídateľnej udalosti podľa režimu dodatku, resp. podľa režimu priameho rokovacieho konania.

Online časopis

K platnosti a účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom eks

Vydanie: 3/2016

Keďže elektronický kontraktačný systém elektronického trhoviska (ďalej aj "EKS") generuje zmluvu automatizovaným spôsobom, nielen z pohľadu verejného obstarávateľa aj uchádzača, je potrebné venovať pozornosť momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom EKS.

Online časopis

K problematike ponúk s neobvykle nízkou cenou vo verejnom obstarávaní - vo svetle legislatívy slovenskej republiky, európskej únie aj judikatúry súdneho dvora európskej únie

Vydanie: 3/2016

Verejné obstarávanie je oblasťou hospodárskeho života, ktorá spolu s pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára primerané prostredie pre hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu a spolu s nimi vytvára podmienky pre udržateľný rast, zamestnanosť a sociálnu starost

Online časopis

Povolanie budúcnosti - člen komisie na vyhodnotenie ponúk?

Vydanie: 3/2016

Predmetný príspevok predstavuje krátke zamyslenie sa nad tým, s akými problémami sa borí verejný obstarávateľ pri tvorbe opisu predmetu zákazky, resp. vyhodnotení ponúk, a poukázanie na to, že život je občas troška iný ako krásne lineárne nakreslenie procesu verejného obstarávania uvedeného v novom

Online časopis

Centrálne obstarávanie vs. príležitostné spoločné obstarávanie

Vydanie: 3/2016

Jedným z cieľov nového zákona o verejnom obstarávaní je zefektívniť a zrýchliť verejné obstarávanie. Jedným z nástrojov, ako dosiahnuť tento cieľ, je centrálne verejné obstarávanie (centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní) a príležitostné spoločné obstarávanie. V tomto článku si predstavíme z

Online časopis

Vylúčenie subjektu z verejného obstarávania v prípadoch bid-riggingu

Vydanie: 3/2016

Zákaz účasti v postupoch verejného obstarávania je inštitút, ktorý spôsobuje nemalé problémy v aplikačnej praxi. V súvislosti s novou právnou úpravou bol tento inštitút významne prepracovaný. V príspevku analyzujeme jeho novú úpravu a upozorňujeme na jeho nedostatky.

Online časopis

Hra o tendre alebo kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (bid rigging)

Vydanie: 3/2016

Na nákup prostredníctvom verejného obstarávania sa každý rok vynaložia nemalé finančné prostriedky. V niektorých odvetviach dokonca zákazky získané v rámci verejného obstarávania predstavujú pre podnikateľov výraznú časť ich príjmov. Z uvedeného dôvodu nie je prekvapením, že verejné obstarávanie vyv

Online časopis

Čo by mala obsahovať zmluva na it zákazku

Vydanie: 3/2016

V zmysle § 42 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní súčasťou súťažných podkladov má byť aj návrh zmluvy. V tejto súvislosti upozorňujeme čitateľov na odporúčané obsahové náležitosti, ktoré by mala mať zmluva, predmetom ktorej je počítačový program, licenčné podmienky, ale aj prípadný nákup

Online časopis

Spolupráca s protimonopolným úradom slovenskej republiky pri kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov európskej únie

Vydanie: 3/2016

Kontrola verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ sa neobmedzuje iba na kontrolu súladu postupu verejného obstarávateľa (prijímateľa príspevku z fondov EÚ) so zákonom o verejnom obstarávaní, rozsah tejto kontroly je širší, keď­že riadiaci orgán zodpovedný za vykonávanie operačného programu j

Online časopis

Inštitút konečného užívateľa výhod vo verejnom obstarávaní

Vydanie: 2/2016

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o VO"), ktorá kladie subjektom zúčastňujúcim sa na verejnom obstarávaní povinnosť zapísať do novelou zriadeného registra fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíc

Online časopis

Zneužitie dominantného postavenia na trhu prostredníctvom priameho vynucovania neprimeraných cien na relevantnom trhu merania elektriny

Vydanie: 2/2016

V oblasti ochrany hospodárskej súťaže existujú paralelne popri sebe dva typy právnych predpisov, a to súťažné právne normy a regulačné právne normy. Regulačné úrady chránia hospodársku súťaž ex ante, prostredníctvom regulačných opatrení nastavujú podmienky hospodárskej súťaže do budúcna. Ex ante a e

Online časopis

Zmena zmluvy najmä z pohľadu zmeny v osobe uchádzača alebo dodávateľa

Vydanie: 2/2016

Zmena zmluvy najmä z pohľadu zmeny v osobe uchádzača alebo dodávateľa JUDr. Zora Vypušťáková - je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave (1998), rigoróznu prácu obhájila v r. 2000....

Online časopis

Od čestného vyhlásenia k jednotnému európskemu dokumentu

Vydanie: 2/2016

Novoprijatá smernica 2014/24/EÚ zaviedla okrem iných nových inštitútov aj inštitút jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len "jednotný európsky dokument"). Podľa článku 59 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ jednotný európsky dokument predstavuje formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu,

Online časopis

Možnosti uplatnenia súkromnoprávnej náhrady škody spôsobenej porušením predpisov verejného obstarávania

Vydanie: 2/2016

V tomto príspevku pokračujeme v sérii článkov o čestných vyhláseniach a formálnych náležitostiach tohto úkonu.

Online časopis

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov - úprava roky používaných postupov v novom zákone o verejnom obstarávaní

Vydanie: 2/2016

Pripraviť kvalitné súťažné podklady, a to najmä v časti opisu predmetu zákazky, môže byť náročná a častokrát neriešiteľná úloha pre zamestnancov verejného obstarávateľa, ktorí majú výbornú znalosť zákona o verejnom obstarávaní, ale nie sú odborníkmi na špecifický predmet zákazky, ktorý dostali za úl

Online časopis

Editorial

Vydanie: 2/2016

Editorial Redakcia časopisu VO v praxi v rámci druhého tohtoročného čísla časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax sme pre Vás pripravili spracovanie viacerých zaujímavých a najmä aktuálnych tém,...

Online časopis

Editorial

Vydanie: 1/2016

Editorial Redakcia časopisu VO v praxi Vážený čitatelia, v rámci prvého tohtoročného čísla časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax sme pre Vás pripravili spracovanie viacerých zaujímavých tém. Prvý...

Online časopis

Podmienky účasti osobného postavenia

Vydanie: 1/2016

V súvislosti s predchádzajúcim príspevkom Mgr. Štefanku o novom inštitúte trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá má vplyv aj na verejné obstarávanie, si čitateľom dovoľujeme predložiť "ochutnávku" pripravovaného komentára k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ako "ochutnávku" sme

Online časopis

Novoprijatý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu verejného obstarávateľa

Vydanie: 1/2016

Národná rada Slovenskej republiky 13. novembra 2015 schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon podpísal prezident Slovenskej republiky 8. decembra 2015. Zákon bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlád

Online časopis

Právo účasti subjektov so štatútom chránenej dielne a chráneného pracoviska vo verejnom obstarávaní

Vydanie: 1/2016

Stavebná činnosť realizovaná ako výsledok verejného obstarávania uchádzačmi so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska nie je činnosťou, ktorú zákon o verejnom obstarávaní obmedzuje alebo zakazuje. Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. novembra 2015, sp. zn. 4 Sžf 67/2015