Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v roku 2018

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 2/2019

V rámci tohto príspevku si dovoľujeme priniesť krátky prehľad toho najzaujímavejšieho z judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania v roku 2018. Úlohou Súdneho dvora EÚ je dohliadať na zabezpečenie dodržiavania práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv, v rámci ktorej preskúmava zákonn

Online časopis

Preskúmateľnosť protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v správnom súdnictve

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 2/2019

V minuloročnom augustovom čísle časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax bolo publikované uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2018, sp. zn. 6 Sžfk 15/2018, ktorým bola zamietnutá kasačná sťažnosť proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. novembra 2016, ktorým Kraj

Online časopis

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Rubrika: Články Vydanie: 2/2019

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020. Systém riadenia EŠIF, samozrejme, neupravuje iba problematiku verejného obst

Online časopis

Poistenie záruky ako nová forma zloženia zábezpeky

Rubrika: Články Vydanie: 2/2019

Novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), účinná od 1. januára 2019, priniesla, okrem iného, zmenu aj v spôsobe, akým môže predložiť uchádzač zábezpeku podľa § 46 ZVO.

Online časopis

Štandard ISO 20400 - nové ISO certifikáty v oblasti verejného obstarávania

Rubrika: Články Vydanie: 2/2019

V tomto príspevku si dovolíme predstaviť nový štandard ISO 20400, princípy na ktorých je tento štandard postavený, ako aj jeho použitie v prostredí slovenského verejného obstarávania.

Online časopis

Predloženie dokladu z centrálneho registra exekúcií ako podmienka účasti ekonomického a finančného postavenia

Rubrika: Články Vydanie: 1/2019

V aplikačnej praxi sa začína ako podmienka účasti ekonomického a finančného postavenia objavovať požiadavka na predloženie dokladu z Centrálneho registra exekúcií. V tomto príspevku si dovoľujeme analyzovať zákonnosť takejto podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia, ako aj aplikačné dop

Online časopis

K dokladu preukazujúcemu oprávnenie podpisovať námietky

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Neprimeraný formalizmus pri posudzovaní pro­cesných úkonov účastníkov konania a prílišný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do proces­ných úkonov, ktoré nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu. Nález Ústavného súdu SR z 13. septemb

Online časopis

Vymedzenie technických špecifikácií predmetu zákazky v súlade so zásadami rovnosti zaobchádzania a proporcionality

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Články 18 a 42 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24") sa majú vykladať tak, že tieto ustanovenia neukladajú verejnému obstarávateľovi pri vypracovaní technických špecifikácií výzvy na p

Online časopis

Nové výnimky od januára 2019 - zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2019

Nový zákon o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť 18. apríla 2016 a od tohto pomerne krátkeho času bol novelizovaný už deväťkrát, čo na jednej strane dokazuje mimoriadny záujem o oblasť verejného obstarávania, v rámci ktorého sa prideľujú verejné financie v miliónoch eur, a na druhej strane to pr

Online časopis

Kasačná sťažnosť a povinnosť sťažovateľa spísať podanie advokátom

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Ak je kasačným sťažovateľom orgán verejnej správy, musí rovnako spĺňať procesnú požiadavku zákonodarcu, aby kasačná sťažnosť bola spísaná advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 6 Sžfk 7/2018

Online časopis

Nemožnosť žiadať o náhradu škody za bežné vylúčenie zo súťaže

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Z rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. marca 2018, sp. zn. 5 Co 591/2015, vyplýva, že hospodársky subjekt, ktorý bol vylúčený zo súťaže, sa nemôže domáhať náhrady škody, keďže v takomto prípade ešte neexistuje skutočná preukázaná príčinná súvislosť medzi nezákonným vylúčením a skutočnosťou, že

Online časopis

Limity dohľadu nad verejným obstarávaním pod prizmou rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-518/17 - Stefan Rudigier

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

V rámci svojej metodickej a rozhodovacej praxe Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") často musí poukazovať na limity svojej právomoci v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. Generálnu klauzulu limitujúcu právomoc Úradu pri výkone dohľadu predstavuje § 167 ods. 1 prvá veta zákona

Online časopis

Povinnosť pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2019

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej aj "ZoOR" alebo "zákon o obchodnom registri") všetci podnikatelia musia mať od októbra 2019 zapísaných konečných užívateľov výhod v obchodnom registri. Uvedené sa teda bude týkať aj hospodárskych subjektov, ktoré doteraz neboli zapísan

Online časopis

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Európsky parlament 4.októbra 2018 prijal uznesenie č. 2017/2278(INI), v ktorom sa vyjadril k smerovaniu politiky Európskej komisie (ďalej aj "Komisia") v oblasti verejného obstarávania. Za hlavné oblasti, ktoré považuje Európsky parlament za potrebné podporovať, je profesionalizácia vo verejnom obst

Online časopis

Vylúčenie ponuky z verejného obstarávania, lehota na podanie námietok, hmotnoprávny charakter lehoty na podanie námietok

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2019

Rozhodujúcou skutočnosťou pre ustanovenie a počítanie lehoty na podanie námietok [§ 138 ods. 5 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov] je deň doručenia Oznámenia o vylúčení ponuky z verejného obstarávania dotknutému subjektu. Lehota na podanie námietok má

Online časopis

Poskytnutie bankovej záruky v podobe skenovanej kópie pri použití plne elektronickej komunikácie

Vydanie: 1/2019

Plne elektronická komunikácia podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), povinná od 19. októbra 2018, sa čiastočne dotýka aj oblasti inštitútu zábezpeky vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s elektron

Online časopis

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní

Vydanie: 6/2018

Všeobecným predpisom upravujúcim konanie pred správnymi orgánmi je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1968. Od tohto dátumu podľa neho postupujú správne orgány, účastníci konania, z

Online časopis

Výkon kontroly po uzavretí zmluvy, princíp hospodárnosti a nediskriminácie záujemcov, obmedzenie hospodárskej súťaže, dohľadové kompetencie úradu pre verejné obstarávanie

Vydanie: 6/2018

Protokol ako záznam o výsledkoch vykonanej kontroly slúži predovšetkým ako podklad pre ďalší administratívny postup žalovaného Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 19. júla 2017, sp. zn. 1 S 3/2016

Online časopis

K možnosti vyžadovania identických dokladov v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti a poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy

Vydanie: 6/2018

V predchádzajúcom čísle sme poukázali na rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie SR (ďalej aj "Rada"), v ktorom Rada prelomila doterajšiu rozhodovaciu prax a umožnila v rámci vyžadovania poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy žiadať aj iné doklady ako uvedenie subdodávateľov, resp. odk

Online časopis

Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelsky řetězec?

Vydanie: 6/2018

Chce-li veřejný zadavatel zajistit, aby byly při plnění zakázky dodržovány férové podmínky - jako včasná úhrada závazků, legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, ochrana životního prostředí atd. -, měl by se zabývat i tím, že tyto standardy budou dodržovány také níže v dodavatelském řetězci