Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8793-2020, posúdenie zmluvnej podmienky, Covid-19

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8793-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 25.6.2020 Elektronickou poštou zo dňa 28.5.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 9598-2020, uzatváranie dodatkov, zákazky s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

9598-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 23.06.2020 Listom zo dňa 11.06.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 9180-2020, vrátenie vzorky

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

9180-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 18.06.2020 Listom zo dňa 08.06.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8952-2020, možnosť realizácie multifunkčných ihrísk na splátky

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8952-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 23.6.2020 Elektronickou poštou zo dňa 2.6.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8582-2020, podmienky účasti osobné postavenie v priamom rokovacom konaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8582-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 18.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 22.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8513-2020, zmena zmluvy počas jej trvania

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8513-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 22.6.2020 Elektronickou poštou z 22.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z....

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8432-2020, Člen komisie - výkon činnosti za odplatu

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8432-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 19.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 22.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 9815-2020, zloženie kaucie pri námietkach smerujúcich proti viacerým skutočnostiam uvedeným v § 170 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

9815-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 18.6.2020 Elektronickou poštou zo 16.6.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8197-2020, zmena zmluvy počas jej trvania, odoslanie oznámenia o zmene zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8197-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 18.6.2020 Elektronickou poštou z 19.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z....

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8191-2020, Súhrnné správy - DPH, Kritéria na vyhodnotenie ponuky - ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8191-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 17.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 18.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8133-2020, zrušenie časti verejného obstarávania, nový postup zadávania zákazky na pôvodný predmet zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8133-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 16.6.2020 Elektronickou poštou z 18.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z....

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 7939-2020, Preukazovanie podmienky účasti - čestné vyhlásenie

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

7939-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 12.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 13.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 7732-2020, zmluvné podmienky FIDIC (žltá kniha) a ich využitie pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

7732-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 12.6.2020 Elektronickou poštou z 11.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z....

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8000-2020, možnosť sociálneho podniku konať prostredníctvom subdodávateľa

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8000-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 9.6.2020 Elektronickou poštou zo dňa 15.5.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 7941-2020, povinnosť realizovať verejné obstarávanie pri obstarávaní vinicča

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

7941-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 25.5.2020 Elektronickou poštou zo dňa 13.5.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8862-2020, rozdelenie zákaziek na časti

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8862-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 08.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 29.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8502-2020, Výpočet soc. aspektu, Skupina subdodávateľov - existujúca spoločnosť

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8502-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 05.06.2020 Elektronickou poštou zo dňa 21.05.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8198-2020, vystavenie referencie, vystavenie referencie pri dohode o skončení rámcovej dohody bez plnenia

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8198-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 8.6.2020 Elektronickou poštou z 20.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 7733-2020, Predbežné opatrenie, plynutie lehoty na predkladanie ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

7733-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 5.6.2020 Elektronickou poštou zo 7.5.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o...

Aspi články

Metodické usmernenie ÚVO č. 8863-2020, identifikácia verejného obstarávateľa

Kategória: Metodické usmernenia Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

8863-5000/2020 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava: 04.06.2020 Listom zo dňa 27.05.2020 (doručeným 1.6.2020) ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o...