Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
2/2021

Sankcie za neaktuálny zápis v zozname hospodárskych subjektov

JUDr. Simona Laktišová

V prvom čísle časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax v roku 2021 sme sa zaoberali praktickými postrehmi z aplikačnej praxe súvisiacej so zápisom údajov a oznamovaním ich zmeny pri subjektoch ...

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

doc. JUDr. Boris Balog, PhD. JUDr. Zuzana Galisová

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“) má ambíciu zvý...

Poskytnutie zľavy dodávateľom po uzatvorení zmluvy vo verejnom obstarávaní

Mgr. Jozef Bálint

Občas aj taká jednoduchá otázka bežného života, akou je vyjednanie zľavy, resp. jednostranné poskytnutie zľavy zo strany dodávateľa po uzatvorení zmluvy sa môže stať v oblasti verejného obstarávani...

Verejné obstarávanie a FIDIC - úvod do problematiky

Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tento príspevok má za cieľ predostrieť úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej aj ako „Pravidlá FIDIC“) vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinier...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, e-mail: Tamara.Bakova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Pavol Markov – PAMART;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 30.3.2021

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1339-5963

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.