Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA

Počet článkov autora: 6


EPPO A OLAF - dôležitá úloha v boji proti podvodom a ochrane finančných záujmov EÚ

Článok sa zaoberá úlohou Európskej prokuratúry (z angl. „European Public Prosecutor‘s Office“, ďalej len „EPPO“) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (z fr. „Office européen de lutte antifraude“, ďalej len „OLAF“) pri vyšetrovaní podvodov spá...

Register Open Ownership - Verejne dostupný globálny register konečných užívateľov výhod?

V článku sa zameriame na problematiku konečných užívateľov výhod a jej relevanciu v rámci verejného obstarávania, pričom dôraz budeme klásť na zahraničné zdroje verejne dostupných údajov o konečných užívateľoch výhod. Poznanie týchto údajov môže m...

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto doku...

Novela zákona o verejnom obstarávaní - proces voľby a zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov Úradu pre verejné obstarávanie

Dňa 30. júna 2021 bola vládou SR schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V príspevku preto bližšie zhodnotíme právnu úpravu procesu výberu predsedu Úrad...

Pojem "skutočná šanca" podľa navrhovanej právnej úpravy - zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

V tomto článku si kladieme za cieľ nadviazať na náš predchádzajúci príspevok, v ktorom sme sa venovali zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní podľa navrhovanej právnej úpravy, ktorou je zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zm...

Náhrada škody vo verejnom obstarávaní v zmysle navrhovanej právnej úpravy

V článku sa zaoberáme navrhovanou právnou úpravou, ktorej cieľom je zaviesť do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) osobitné ustanovenie týkajúce sa ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.