Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

Dátum: Autor/i: JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA Rubrika: Články

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto dokumentu je aj novelizovaná príloha č. 2 „Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku.“ V prílohe č. 2, stanovujúcej splniť určité povinnosti v súvislosti s konfliktom záujmov, je na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy súčasne odkazované na definíciu konfliktu záujmov podľa čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 2018/1046“). 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.