Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca októbra 2019

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014-2020 je primárnym metodickým dokumentom, ktorý upravuje pravidlá a kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania. Spolu so Systémom riadenia EŠIF sú nemenej dôležité metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu [(ďalej aj "CKO") sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá má v gescii koordináciu v oblasti eurofondov], pričom mnohé z nich sú tematicky zamerané na špecifické oblasti verejného obstarávania [napr. finančné opravy, zákazky s nízkymi hodnotami, zákazky, ktoré sú mimo pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") atď.]. Tieto základné metodické dokumenty sa aktualizujú ku koncu októbra alebo ku koncu apríla, a to z toho dôvodu, aby iba dvakrát do roka aktualizovali svoje príručky aj riadiace orgány, čo by malo zabezpečiť lepší prehľad o zmenách z pohľadu prijímateľov. Už názov článku predpovedá, že jeho obsahom budú posledné zmeny, ktoré boli vydané koncom októbra a k dátumu publikovania tohto článku by už mali byť upravené aj v príručkách riadiacich orgánov, keďže riadiace orgány majú po dátume účinnosti novej verzie Systému riadenia EŠIF (verzia 9) a metodických pokynov CKO lehotu 30 pracovných dní na zapracovanie noviniek do metodiky a príručiek určených prijímateľom v rámci príslušného operačného programu. Až momentom zapracovania do riadiacej dokumentácie sú tieto pravidlá účinné pre prijímateľov. Cieľom každej novinky a aktualizácie pravidiel je priniesť zjednodušenia pre prijímateľov príspevku z EŠIF, ako aj pre riadiace orgány zodpovedné za kontrolu eurofondového verejného obstarávania, a tento článok aktuálne zmeny (a veríme, že racionálne zmeny) bližšie predstaví.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.