Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Legislatíva

343/2015 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

315/2016 Z.z.

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2019  

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

292/2014 Z.z. N

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

528/2008 Z.z.

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

221/2019 Z.z.

Schválený 19. 6. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

221/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

177/2018 Z.z. N

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

162/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

160/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

161/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

40/1964 Zb. N

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

118/2008 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 20. 2. 2009  

118/2008 Z.z. o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou

155/2016 Z.z.

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016  

155/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

152/2016 Z.z.

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016 Zrušený: 25. 9. 2023  

152/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

132/2016 Z.z.

Schválený 23. 3. 2016 Účinný 18. 4. 2016  

132/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

41/2019 Z.z.

Schválený 11. 2. 2019 Účinný 1. 3. 2019  

41/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

305/2013 Z.z.

Schválený 4. 9. 2013 Účinný 1. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 10. 2024  

305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

18/1996 Z.z. N

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

18/1996 Z.z. o cenách

136/2001 Z.z.

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021  

136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

24/2006 Z.z. N

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 27. 6. 2024  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve