Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
1/2023

Rigidnosť a taxatívnosť § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Mgr. Pavol Krajči

Vyžadovať potvrdenia o plnení na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti od hospodárskych subjektov pri obstarávaní tovarov a služieb, ak odoberateľom bol iný subjekt ako verejný ob...

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. Mgr. Jakub Michalica

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, re...

Situácia vendor lock-in v súvislosti s obstarávaním IT služieb

JUDr. Ing Miroslav Chlipala, PhD. JUDr. Milan Žoldoš

Situácia vendor lock-in (ďalej len „VLI“) zjednodušene popisuje stav exkluzivity existujúceho dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorý spôsobuje závislosť verejného obstarávateľa pri zabezpečovaní j...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka:
Ing. Klára Rábel Glosíková

Odborná redaktorka:
Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočníme písomne vždy v mesiaci október.
Ročné predplatné je 119 € vrátane DPH (19,83 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Verejné obstarávanie – právo a praxna www.vovpraxi.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratis

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: dvojmesačník

Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 26. 1. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4950/14 (tlačená verzia)
EV 22/22/EPP (online)
ISSN 1339-5963 (tlačená verzia)
ISSN 2453-6512 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.