Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Pavol Nechala, PhD.

Počet článkov autora: 10


MEAT kritériá alebo najlepší pomer ceny a kvality

Zložitý proces verejného obstarávania by mal priniesť výhody v podobe kvality a ceny pre obstarávateľov. Práve orientácia na kvalitné dodávky podmieňuje použitie hodnotiacich kritérií zameraných na najlepší pomer ceny a kvality.

Zmeny zmlúv na základe mimoriadnych udalostí

Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) upravená možnosť zmeny zmluvy počas jej trvania by sa mala používať mimoriadne výnimočne. Podmienky, za ktorých je prípustná úpra...

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Transparentnosť je dôležitým princípom verejného obstarávania  a na jeho napĺňanie slúži predovšetkým zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. Schvál...

Cloudové služby 2.0

Cloudové služby ako riešenie pre elektronizáciu verejnej správy, ako aj rozdelenie základných kategórií cloudových služieb a povinností pri ich poskytovaní štátu sme si objasnili v príspevku „Cloudové služby“. [1] Teraz sa pozrieme na základné par...

Cloudové služby

Možnosť využitia počítačovej kapacity po určitú dobu alebo technickej infraštruktúry bez veľkých investícii do hardware, to umožňujú cloudové služby. Ich využitie čoraz viac narastá a verejný sektor nie je bokom. Ako sa s tým vysporiadať v procese...

Vendor lock-in: Nutné zlo alebo choroba pri verejnom obstarávaní informačných technológií?

Problematika tzv. vendor lock-in, teda exkluzivity určitého dodávateľa software voči obstarávateľovi predstavuje problematiku, ktorá sa často skloňuje v odborných kruhoch, ale aj vo verejnom priestore. Keďže sa s týmto problémom stretávame v právn...

Dodatkovanie ceny

Riadiť projekt znamená reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia alebo sú výsledkom realizácie diela alebo výkonu prác. Na druhej strane sa dodatky stali aj symbolom zle zvládnutého procesu obstarávania, netransparentného navyš...

Preukazovanie podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti

Vydávanie certifikátov a potvrdení má na našom území dlhú tradíciu. Administratíva „cisársko-kráľovskej monarchie“ bola založená na prísnom byrokratickom režime a socialistické zriadenie tiež vynikalo v zložitých povoľovacích procesoch. Ide o syst...

Verejné obstarávanie - ako nakupovať inovácie

Tento príspevok vznikol na základe diskusie Verejné obstarávanie – ako nakupovať inovácie na medzinárodnom kongrese ITAPA dňa 7. 12. 2020, ktorú pripravoval a moderoval autor.1 „Svetový trend verejného obstarávania sa jednoznačne orientuje na dve ...

Rada Úradu pre verejné obstarávanie musí sprístupňovať materiály z rokovania

„Publicita sa právom chváli ako liek na sociálne a priemyselné choroby. Slnečné svetlo je považované za najlepšie z dezinfekčných prostriedkov.“2 Takto vyzdvihoval pozitívnu úlohu transparentnosti pri správe vecí verejných neskorší sudca Najvyššie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.