Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny zmlúv na základe mimoriadnych udalostí

Dátum: Rubrika: Články

Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) upravená možnosť zmeny zmluvy počas jej trvania by sa mala používať mimoriadne výnimočne. Podmienky, za ktorých je prípustná úprava zákazky počas jej plnenia, by mali rešpektovať princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. V našom príspevku sa zameriame na mimoriadne udalosti, s ktorými bola a je naša spoločnosť konfrontovaná v ostatných mesiacoch. Obstarávatelia môžu byť totiž vystavení vonkajším okolnostiam, ktoré nemohli predvídať pri zadávaní zákazky. 

V takomto prípade je potrebná určitá miera pružnosti na prispôsobenie zákazky týmto okolnostiam bez nového postupu verejného obstarávania. Pojem
nepredvídateľných okolností
sa vzťahuje na okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky konkrétneho projektu, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predpokladanou hodnotou. Neplatí to však v prípadoch, keď úprava vedie k zmene celkovej povahy verejného obstarávania napríklad tým, že nahradí práce, tovar alebo služby, ktoré sa majú obstarať, niečím iným, alebo zásadne zmení druh obstarávania, pretože v takejto situácii možno predpokladať hypotetický vplyv na výsledok verejného obstarávania odlišný od pôvodného výsledku. [1]
V týchto prípadoch je uzatváranie dodatkov limitované hodnotou plnenia súhrnne
nepresahujúcou 50% pôvodného zmluvného plnenia
a zároveň nie je možné uskutočniť ho za účelom obchádzania zákona - napríklad prekročiť finančný limit platný pre pôvodnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu, keďže na pôvodné verejné v takom prípade obstarávania mal byť uplatnený odlišný postup zadávania zákazky.
MIMORIADNE UDALOSTI
ZVO teda umožňuje verejnému obstarávateľovi vykonať zmenu zmluvy, ak sa vyskytla okolnosť, ktorú nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Ide o prípady, ktorých príčinu nie je možné pripísať dotknutému obstarávateľovi, keďže by takýto následok nastal v danom čase a na danom mieste v podstate komukoľvek, pričom nemusí ísť len o situá­ciu "vis maior". Zmena zmluvy by však mala smerovať výlučne k úkonom nevyhnutne potrebným na dosiahnutie účelu sledovaného pôvodnou zmluvou, nemala by viesť k ďalšiemu rozšíreniu jej rozsahu (nad rámec nevyhnutného) a okolnosti pre zmenu zmluvy, na ktoré sa verejný obstarávateľ plánuje pri uzatváraní dodatku odvolávať, by v každom prípade mali nastať až po uzavretí zmluvy.
Na základe mimoriadnych udalostí, ktorými sú:
-
situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
-
situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
-
v nadväznosti na skôr uvedené aj aktuálny (nestabilný/negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami,
reflektoval Úrad pre verejné obstarávanie SR požiadavky na usmernenie k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania podľa § 18 ZVO, konkrétnejšie k možnosti zmeny zmlúv podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. [1]
Požiadavky k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, smerujú predovšetkým k možnosti:
a)
navýšenia hodnoty plnenia,
b)
predĺženia lehoty plnenia,
c)
zmeny (úpravy) v predmete plnenia.
Podrobnejšie sa teraz pozrieme na jednotlivé mimoriadne udalosti a ich dopad na zmeny zmlúv.
Šírenie koronavírusu SARS-CoV-2
je od roku 2019 pokračujúca globálna epidémia ochorenia COVID-19, ktorú spôsobuje akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2) a Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila vo vzťahu k tomuto ochoreniu pandémiu dňa 11. marca 2020. [2]
Dňa 1. apríla 2020 vydala Európska komisia Usmernenie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 2020/C 108 I/01, ktoré sa ťažiskovo zameriava na obstarávanie v mimoriadne naliehavých prípadoch, ktoré verejným obstarávateľom v prípade potreby umožní nakupovať pre prípad, akým je kríza spôsobená ochorením COVID-19, ktorá podľa tohto usmernenia predstavuje mimoriadne naliehavú a nepredvídateľnú situáciu. [3]
Podľa dokumentu Ekonomický a menový vývoj - jar 2022, vydaného Národnou bankou Slovenska, v súvislosti s
vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou
:
-
problémy v globálnych logistických kanáloch po krátkodobom poľavení na prelome rokov 2021 a 2022 z dôvodu konfliktu na Ukrajine opäť zosilnejú a výrazným spôsobom narušia oživenie svetovej ekonomiky po pandémii. Narušený nebude iba celosvetový transportný trh, no i výroba, čo spôsobí dodatočné výpadky komponentov;
-
vojna na Ukrajine predstavuje nový šok pre globálnu ekonomiku, ktorá sa ešte plne nezotav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.