Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo zákazka


Možnosti využívania elektronického trhoviska (EKS) - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti využívania elektronického trhoviska (elektronického kontraktačného systému; ďalej len „EKS“) v prípadoch, keď legislatívna úprava v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

Nezákonné rozdelenie zákazky

V článku sa zameriame na jedno z najčastejších porušení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ktoré spočíva v účelovom rozdelení zákazky s cieľom vyhnúť sa aplikácii Z...

Remeselné činnosti verzus stavbyvedúci a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

Ak sú obsahom predmetu zákazky čiastkové stavebné práce, ktoré majú byť zrealizované hospodárskym subjektom ako samostatné činnosti, a predmet zákazky nepredstavuje zhotovenie stavby ako celku, uvedený výkon stavebných prác si vyžaduje existenciu ...

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka! (2.)

Článok pokračuje v analýze rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie č. 9581-P/2022 11137-P/2022, ktorý nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky.

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027 (2.)

Nová Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Príručka k VO“), ktorá nadobudla účinnosť 22. decembra 2022, predstavuje sumár pravidiel pre žiadateľov a prijímateľov, ktorí budú reali...

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027

V novom programovom období 2021 – 2027 sa avizuje výrazné zjednodušenie procesov pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. Najpodstatnejšou zmenou je vytvorenie jedného programu namiesto šiestich, kreovanie jedného riadiaceho orgánu, ktorý bude p...

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo d...

Všetky ponuky sú nad predpokladanou hodnotou zákazky. Môže byť najnižšia ponuka mimoriadne nízka?

Vysoká inflácia, ktorá v súčasnosti zasiahla aj Slovensko, so sebou prináša viaceré prípady, ktoré sa vo verejnom obstarávaní doteraz nevyskytovali. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď všetky ponuky vysoko prevyšujú stanovenú predpokladanú...

Dynamický nákupný systém - vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je pri správnom použití skutočne efektívny nástroj na rýchle zadávanie zákaziek vysokého finančného objemu. Je pozitívnou správou, že čoraz viac verejných obstarávateľov a obstarávateľov objavilo pozitíva...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.